பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


அழகரந்தாதி
(ஆசிரியர் யார் என் தெரியவில்லை)

azakar antAti (author unknown)
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஸ்ரீ

அழகரந்தாதி
(ஆசிரியர் யார் என் தெரியவில்லை)

அழகரந்தாதி முற்றுப்பெற்றது

தலைப்புக்கு செல்க