பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


கபிலரகவல்

kapilar akaval
In tamil script, unicode/utf-8 format

கபிலதேவர் அருளிச் செய்த
கபிலரகவல்

ஓம்
கணபதி துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

கபிலரகவல்
தலைப்புக்கு செல்க