பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய
கலைசைக்கோவை.

kalacaikkOvai of cuppiramaNiya munivar
In tamil script, unicode/utf-8 format

தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய
கலைசைக்கோவை.

கடவுள் துணை

பதிப்பாசிரியர்
மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள்
பதிப்பு
மகாமகோபாத்தியா டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல் நிலையம்
பெசன்ட் நகர், சென்னை - 90
1995

காப்பு.

நூல்.

தலைப்புக்கு செல்க