பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


கல்லாடர் அவர்களின்
கல்லாடம்

kallATam of kallATar
(in tamil script, unicode/utf-8 format)

கல்லாடர் அவர்களின் கல்லாடம் .