பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


pAratitAcan kavitaikaL
mutaRl tokuti - 75 kavitaikaL
(in tamil script, unicode format)

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்
கவிதைகள் - முதற் தொகுதி
(75 கவிதைகள் )

புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்
கவிதைகள் - முதற் தொகுதி
(75 கவிதைகள் )

உள்ளுறை

கவிஞர் பாரதிதாசன்
புரட்சிக் கவிதைகள் - முதற் தொகுதி

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

2. இயற்கை

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

3. காதல்

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

4. தமிழ்

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

பெண்ணுலகு

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

புதிய உலகம்

உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப

6. பன்மணித்திரள்