பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 19 (2129 - 2236)
திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி.

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 19
திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி.கணபதிதுணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.
திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி.
-----------------------

திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி முற்றிற்று.
----
சிறப்புப்பாயிரங்கள்.


இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கராகிய
சி. தியாகராசசெட்டியாரவர்களியற்றியது.
சிறப்புப்பாயிரங்கள் முற்றுப்பெற்றன.
தலைப்புக்கு செல்க