பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


citampara mummaNik kOvai
of kumarakuruparar
(in tamil script, unicode format)

குமரகுருபரர் அருளிச்செய்த
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை

குமரகுருபரர் அருளிச்செய்த
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை


காப்பு

சிதம்பர மும்மணிக்கோவை முற்றிற்று.