பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


civanjAna cittiyAr of aruNanti civam
(para paksham, supaksham)
(in Tamil, unicode/utf8 format)

சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
(ஆசிரியர் : அருணந்தி சிவாச்சாரியார்)

சைவ சித்தாந்த நூல்கள்
சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
(ஆசிரியர் : திருத்துறையூர் அருணந்தி சிவாச்சாரியார்)திருச்சிற்றம்பலம்

திருத்துறையூர் - அருணந்தி சிவாசாரியார்
அருளிச் செய்த
சிவஞானசித்தியார் பரபக்கம்

காப்பு
நூற்சிறப்பு

1. உலகாயுதன் மதம் (12 -63)

2. சௌத்திராந்திகன் மதம் (64-134)

3. யோகாசாரன் மதம் (135 -137 )

4. மாத்தியமிகன் மதம் (138 -140 )

5. வைபாடிகன் மதம் (141 -142 )

6. நிகண்டவாதி மதம் (143 -164 )

7. ஆசீவகன் மதம் (165 -180)

8. பட்டாசாரியன் மதம் (181 - 203)

9. பிரபாகரன் மதம் (204 - 207)

10. சத்தப் பிரமவாதி மதம் (208 - 219)

11. மாயாவாதி மதம் (220 - 252)

12. பாற்கரியன் மதம் (253 - 259)

13. நிரீச்சுரசாங்கியன் மதம் (260 - 263)

14. பாஞ்சராத்திரி மதம் (264 - 301)

சிவஞானசித்தியார் பரபக்கம் முற்றிற்று


திருத்துறையூர் அருணந்தி சிவாசாரியார்
அருளிச் செய்த
சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்திருச்சிற்றம்பலம்
விநாயகர் வணக்கம் பாயிரம்

பிராமணவியல்


முதற் சூத்திரம் (21-90)
இரண்டாஞ் சூத்திரம் (91 -186 )
மூன்றாஞ் சூத்திரம் (187- 190)

இ ல க் க ண வி ய ல்

நான்காஞ் சூத்திரம் (191 - 230)
ஐந்தாஞ் சூத்திரம் (231 -239)
ஆறாஞ் சூத்திரம் (240 -248)

சாதனவியல்

ஏழாஞ் சூத்திரம் (249 -252)
ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் (292 - 303)

ப ய னி ய ல்

பத்தாஞ் சூத்திரம் (304 - 309)
பதினொராஞ் சூத்திரம் (310 - 321)
பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் (322 -328)

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் முற்றிற்று

தலைப்புக்கு செல்க