பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய
கந்த புராணம் - பகுதி 5
2. அசுர காண்டம் /பாகம் 5 (926 - 1497)

kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 5 /canto 2 (verses 926 - 1497)
In tamil script, Unicode/utf-8 format

கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம்
பாகம் 5 / 2. அசுர காண்டம் (926 -1497)

13. எதிர்கொள் படலம் 926 - 950
14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம் 951 - 962
15. நகர்செய் படலம் 963 - 980
16. பட்டாபிடேகப் படலம் 981 - 1004
17. அரசுசெய் படலம் 1005 - 1025
18. தேவரை யேவல்கொள் படலம் 1026 - 1050
19. புதல்வரைப் பெறு படலம் 1051 - 1073
20. வில்வலன் வாதாவிப் படலம் 1074 - 1104
21. இந்திரன் கரந்துறை படலம் 1105 - 1152
22. விந்தகிரிப் படலம் 1153 - 1181
23. அகத்தியப் படலம் 1182 - 1209
24. கிரவுஞ்சப் படலம் 1210 - 1222
25. விந்தம் பிலம்புகு படலம்1223 - 1235
26. வில்வலன் வாதாவி வதைப் படலம் 1236 - 1267
27. காவிரி நீங்கு படலம்1268 - 1353
28. திருக்குற்றாலப் படலம் 1333 - 1353
29. இந்திரன் அருச்சனைப் படலம் 1354 - 1383
30. தேவர் புலம்புறு படலம் 1384 - 1408
31. அயிராணி சோகப் படலம் 1408 - 1429
32. மகா சாத்தாப் படலம் 1429 - 1497

செந்திலாண்டவன் துணை
திருச்சிற்றம்பலம்

2. அசுர காண்டம்
13. எதிர்கொள் படலம் (926 - 950)

14. உருத்திரர் கேள்விப் படலம் (951-962)

தலைப்புக்கு செல்க