பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


ciRAppurANam of umaRup pulavar
Canto 2 part 1, paTalams 1-8 (verses 1-698)
(in tamil script, unicode format)

உமறுப் புலவரின் சீறாப்புராணம்
இரண்டாவது காண்டம் - நுபுவ்வத்துக் காண்டம்)
படலங்கள் 1- 8 / பாடல்கள் (1-698 )

உமறுப் புலவரின் சீறாப்புராணம்
இரண்டாவது காண்டம் (நுபுவ்வத்துக் காண்டம்)
படலங்கள் 1-8 / பாடல்கள் (1-698 )

தலைப்புக்கு செல்க