பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


ciRAppurANam of umaRup pulavar
canto 3 - hijURattuk kANTam part 2 (verses 608-1403)
(in tamil script, unicode format)

உமறுப் புலவரின் சீறாப்புராணம்
காண்டம் 3 (ஹிஜூறத்துக் காண்டம்)
படலங்கள் 12-25 / பாடல்கள் (608-1403)

உமறுப் புலவரின் சீறாப்புராணம்
மூன்றாவது - ஹிஜூறத்துக் காண்டம்

படலங்கள் 12-25 / பாடல்கள் (607-1403)