பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


pAratitAcan paTaippukaL
tamizacciyin katti
(in tamil script, unicode format)

தமிழச்சியின் கத்தி
- புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்

தமிழச்சியின் கத்தி
-- புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்