பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு என்னும்
"சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம் "

koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's
cEkkizAr cuvAmikaL purANam
(In TSCII Tamil Script)


சிவசிவ
திருச்செந்திலாண்டவன் துணை

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
"திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு" என்னும்
"சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம் "