பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz
part 2, verses 331-670
(in tamil script, unicode format)

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்
இரண்டாம் பாகம், பாடல்கள் (331-670)௿

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்
பாடல்கள் ( 331-670 )