பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz
part 4, verses 1001 - 1326
(in tamil script, unicode format)

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்
நான்காம் பகுதி, பாடல்கள் ( 1001- 1326 )

அருணகிரிநாதர் அருளிய திருப்புகழ்
நான்காம் பகுதி, பாடல்கள் ( 1001- 1326 )