பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tiruvarutpA of rAmalingka aTikaL
tirumuRai -II part 2 (verses 1007 - 1543)
(in tamil script, unicode format )

திருவருட்பா
இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது
இரண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (1007 - 1543)

திரு அருட்பிரகாச வள்ளலார் இயற்றி அருளிய திருஅருட்பா

திருமுறைகள் வெளியீடு அட்டவணை