பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tiruvArUr nAnmaNimAlai
of kumarakuruparar
(in tamil script, unicode format)

குமரகுருபரர் அருளிச்செய்த
திருவாரூர் நான்மணி மாலை

குமரகுருபரர் அருளிச்செய்த
திருவாரூர் நான்மணி மாலை


காப்பு

திருவாரூர் நான்மணி மாலை முற்றிற்று