பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 12
திருவிடைமருதூர் உலா

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 12 (verses ses 1705-1708)
tiruviTai marutUr ulA
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 8
திருவிடைமருதூர் உலா

1705. ஆண்டபிள்ளையார் துதி.

நூல்
1706. கலிவெண்பா.தலைப்புக்கு செல்க