பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


works of Kumarakurupara cuvAmikaL:
tillai civakAmiyammai iraTTai maNimAlai
(in tamil script, unicode format)

ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய
தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை

தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை

தலைப்புக்கு செல்க