பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


campantar tEvAram -tirumuRai 2 part II
(verses 655 - 1331)
(in tamil script, unicode format)

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
இரண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (655 - 1331 )

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
இரண்டாம் திருமுறை - இரண்டாம் பகுதி