பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


campantar tEvAram -tirumuRai 3 part 1
(verses 1 - 713)
(in tamil script, unicode format)

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
மூன்றாம் திருமுறை முதல் பகுதி
பாடல்கள் (1 - 713 )

திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
மூன்றாம் திருமுறை முதல் பகுதி (1-713)


திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
மூன்றாம் திருமுறை முதல் பகுதி முற்றும்.
தலைப்புக்கு செல்க