பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 4 part 2
(verses (488-1070 ))
(in tamil script, unicode format)

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
நான்காம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (488 - 1070)

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
நான்காம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (488 - 1070)

தலைப்புக்கு செல்க