பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tirunAvukkaracar tEvAram -
tirumuRai 5 part 2, verses (510 -1016)
(in tamil script, unicode format)

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஐந்தாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் ( 510 -1016 )

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஐந்தாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (510 - 1006)

தலைப்புக்கு செல்க