பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tirunAvukkaracar tEvAram -
tirumuRai 5 part 1, verses (1 - 509 )
(in tamil script, TSCII format)

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஐந்தாம் திருமுறை முதற் பகுதி
பாடல்கள் ( 1 - 509 )

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஐந்தாம் திருமுறை முதற் பகுதி
பாடல்கள் (1- 509)