பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


tirunAvukkaracar tEvAram
tirumuRai 6 part 2
(verses (509-981)
(in tamil script, TSCII format)

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த ௿
தேவாரப் பதிகங்கள்௿
ஆறாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி௿
பாடல்கள் (509 - 981)௿

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிச்செய்த ௿
தேவாரப் பதிகங்கள்௿
ஆறாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி௿
பாடல்கள் (509 - 981)௿

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள் அருளிச்செய்த ௿
தேவாரப்பதிகங்கள்௿ ஆறாம் திருமுறை முற்றும் .

தலைப்புக்கு செல்க