பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


cuntaramUrti nAyanAr tEvAram
tirumuRai 7 part 2
(verses (518-1026)
(in tamil script, unicode format)

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஏழாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (518 - 1026)

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஏழாம் திருமுறை இரண்டாம் பகுதி
பாடல்கள் (518 - 1026)