பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


cuntaramUrti nAyanAr tEvAram
tirumuRai 7 part 1
(verses (1-517)
(in tamil script, unicode format)

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஏழாம் திருமுறை முதற் பகுதி
பாடல்கள் (1-517)

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த
தேவாரப் பதிகங்கள்
ஏழாம் திருமுறை முதற் பகுதி
பாடல்கள் (1-517)