பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


nan2n2Ul
of pavaNanti mun2ivar
(in tamil script, unicode format)

நன்னூல்

பவணந்தி முனிவர்

நன்னூல்

பவணந்தி முனிவர்

திருச்சிற்றம்பலம்

சிறப்புப்பாயிரம்

மலர்தலை உலகின் மல்கிருள் அகல
இலகொளி பரப்பி யாவையும் விளக்கும்
பரிதியி னொருதா னாகி முதலீறு
ஒப்பளவு ஆசை முனிவிகந் துயர்ந்த
அற்புத மூர்த்திதன் அலர்தரு தன்மையின்
5
மனஇருள் இரிய மாண்பொருள் முழுவதும்
முனிவற அருளிய மூஅறு மொழியுளும்
குணகடல் குமரி குடகம் வேங்கடம்
எனுநான் கெல்லையின் இருந்தமிழ்க் கடலுள்
அரும்பொரு ளைந்தையும் யாவரும் உணரத்
10
தொகைவகை விரியிற் றருகெனத் துன்னார்
இகலற நூறி யிருநில முழுவதும்
தனதெனக் கோலித் தன்மத வாரணம்
திசைதொறும் நிறுவிய திறலுறு தொல்சீர்க்
கருங்கழல் வெண்குடைக் கார்நிகர் வண்கைத்
15
திருந்திய செங்கோற் சீய கங்கன்
அருங்கலை விநோதன் அமரா பரணன்
மொழிந்தன னாக முன்னோர் நூலின்
வழியே நன்னூற் பெயரின் வகுத்தனன்
பொன்மதிற் சனகைச் சன்மதி முனியருள்
20
பன்னருஞ் சிறப்பிற் பவணந்தி
என்னு நாமத் திருந்தவத் தோனே

திருச்சிற்றம்பலம்

1 பொதுப்பாயிரம்


பாயிரத்தின் பெயர்கள்

முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன்முகம்
புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம்

1

பாயிர வகை

பாயிரம் பொதுச்சிறப் பெனஇரு பாற்றே

2

பொதுப்பாயிரம் இன்னதென்பது

நூலே நுவல்வோன் நுவலுந் திறனே
கொள்வோன் கோடற் கூற்றாம் ஐந்தும்
எல்லா நூற்கும் இவைபொதுப் பாயிரம்

3

1. நூலினது வரலாறு

நூல் இன்னதென்பது

நூலின் இயல்பே நுவலின் ஒரிரு
பாயிரந் தோற்றி மும்மையின் ஒன்றாய்
நாற்பொருட் பயத்தோ டெழுமதந் தழுவி
ஐயிரு குற்றமும் அகற்றியம் மாட்சியோடு
எண்ணான் குத்தியின் ஒத்துப் படலம்
என்னும் உறுப்பினிற் சூத்திரங் காண்டிகை
விருத்தி யாகும் விகற்பநடை பெறுமே

4

மூவகை நூல்

முதல்வழி சார்பென நூல்மூன் றாகும்

5

முதனூல் இன்னதென்பது

அவற்றுள்
வினையின் நீங்கி விளங்கிய அறிவின்
முனைவன் கண்டது முதனூ லாகும்

6

வழிநூல் இன்னதென்பது

முன்னோர் நூலின் முடிபுஒருங் கொத்துப்
பின்னோன் வேண்டும் விகற்பங் கூறி
அழியா மரபினது வழிநூ லாகும்

7

சார்புநூல் இன்னதென்பது

இருவர் நூற்கும் ஒருசிறை தொடங்கித்
திரிபுவே றுடையது புடைநூ லாகும்

8

வழிநூலுக்குஞ் சார்புநூலுக்கும் எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

முன்னோர் மொழிபொருளே யன்றி யவர்மொழியும்
பொன்னேபோற் போற்றுவம் என்பதற்கும் - முன்னோரின்
வேறுநூல் செய்துமெனும் மேற்கோளி லென்பதற்குங்
கூறுபழஞ் சூத்திரத்தின் கோள்

9

நாற்பொருட் பயன்

அறம்பொரு ளின்பம்வீ டடைதல்நூற் பயனே

10

எழுமதம்

எழுவகை மதமே உடன்படல் மறுத்தல்
பிறர்தம் மதமேற் கொண்டு களைவே
தாஅன் நாட்டித் தனாது நிறுப்பே
இருவர் மாறுகோள் ஒருதலை துணிவே
பிறர்நூற் குற்றங் காட்டல் ஏனைப்
பிறிதொடு படாஅன் தன்மதங் கொளலே

11

பத்துக் குற்றம்

குன்றக் கூறல் மிகைபடக் கூறல்
கூறியது கூறல் மாறுகொளக் கூறல்
வழூஉச்சொற் புணர்த்தல் மயங்க வைத்தல்
வெற்றெனத் தொடுத்தல் மற்றொன்று விரித்தல்
சென்றுதேய்ந் திறுதல் நின்றுபய னின்மை
என்றிவை யீரைங் குற்றம் நூற்கே

12

பத்தழகு

சுருங்கச் சொல்லல் விளங்க வைத்தல்
நவின்றோர்க் கினிமை நன்மொழி புணர்த்தல்
ஓசை யுடைமை ஆழமுடைத் தாதல்
முறையின் வைப்பே உலகம்மலை யாமை
விழுமியது பயத்தல் விளங்குதா ரணத்தது
ஆகுதல் நூலிற் கழகெனும் பத்தே

13

முப்பத்திரண்டு உத்தி

நுதலின் புகுதல் ஓத்துமுறை வைப்பே
தொகுத்துச் சுட்டல் வகுத்துக் காட்டல்
முடித்துக் காட்டல் முடிவிடங் கூறல்
தானெடுத்து மொழிதல் பிறன்கோட் கூறல்
சொற்பொருள் விரித்தல் தொடர்ச்சொற் புணர்த்தல்
இரட்டுற மொழிதல் ஏதுவின் முடித்தல்
ஒப்பின் முடித்தல் மாட்டெறிந் தொழுகல்
இறந்தது விலக்கல் எதிரது போற்றல்
முன்மொழிந்து கோடல் பின்னது நிறுத்தல்
விகற்பத்தின் முடித்தல் முடிந்தது முடித்தல்
உரைத்தும் என்றல் உரைத்தாம் என்றல்
ஒருதலை துணிதல் எடுத்துக் காட்டல்
எடுத்த மொழியி னெய்த வைத்தல்
இன்ன தல்ல திதுவென மொழிதல்
எஞ்சிய சொல்லி னெய்தக் கூறல்
பிறநூன் முடிந்தது தானுடன் படுதல்
தன்குறி வழக்க மிகஎடுத் துரைத்தல்
சொல்லின் முடிவி னப்பொருள் முடித்தல்
ஒன்றின முடித்தல் தன்னின முடித்தல்
உய்த்துணர வைப்பென உத்தியெண் ணான்கே

14

உத்தி இன்னதென்பது

நூற்பொருள் வழக்கொடு வாய்ப்பக் காட்டி
ஏற்புழி யறிந்திதற் கிவ்வகை யாமெனத்
தகும்வகை செலுத்துதல் தந்திர உத்தி

15

ஓத்து இன்னதென்பது

நேரின மணியை நிரல்பட வைத்தாங்கு
ஓரினப் பொருளை யொருவழி வைப்பது
ஓத்தென மொழிப உயர்மொழிப் புலவர்

16

படலம் இன்னதென்பது

ஒருநெறி யின்றி விரவிய பொருளாற்
பொதுமொழி தொடரின் அதுபடல மாகும்

17

சூத்திரம் இன்னதென்பது

சில்வகை யெழுத்திற் பல்வகைப் பொருளைச்
செல்வன் ஆடியிற் செறித்தினிது விளக்கித்
திட்ப நுட்பஞ் சிறந்தன சூத்திரம்

18

சூத்திர நிலை

ஆற்றொழுக் கரிமா நோக்கந் தவளைப்
பாய்த்துப் பருந்தின்வீழ் வன்னசூத் திரநிலை

19

சூத்திரங்களுக்குக் காரண
வகையால் வரும் பெயர் வேறுபாடு

பிண்டந் தொகைவகை குறியே செய்கை
கொண்டியல் புறனடைக் கூற்றன சூத்திரம்

20

உரையினது பொது இலக்கணம்

பாடங் கருத்தே சொல்வகை சொற்பொருள்
தொகுத்துரை உதாரணம் வினாவிடை விசேடம்
விரிவுஅதி காரந் துணிவு பயனோடு
ஆசிரிய வசனமென் றீரே ழுரையே

21

காண்டிகையுரை இன்னதென்பது

கருத்துப் பதப்பொருள் காட்டு மூன்றினும்
அவற்றொடு வினாவிடை யாக்க லானும்
சூத்திரத் துட்பொருள் தோற்றுவ காண்டிகை

22

விருத்தியுரை இன்னதென்பது

சூத்திரத் துட்பொருள் அன்றியும் ஆண்டைக்கு
இன்றி யமையா யாவையும் விளங்கத்
தன்னுரை யானும் பிறநூ லானும்
ஐயம் அகலஐங் காண்டிகை யுறுப்பொடு
மெய்யினை எஞ்சா திசைப்பது விருத்தி

23

நூலென்னும் பெயர்க் காரணம்

பஞ்சிதன் செல்லாப் பனுவல் இழையாகச்
செஞ்சொற் புலவனே சேயிழையா - எஞ்சாத
கையேவா யாகக் கதிரே மதியாக
மையிலா நூல்முடியு மாறு

24
உரத்தின் வளம்பெருக்கி யுள்ளிய தீமைப்
புரத்தின் வளமுருக்கிப் பொல்லா - மரத்தின்
கனக்கோட்டந் தீர்க்குநூ லஃதேபோன் மாந்தர்
மனக்கோட்டந் தீர்க்குநூன் மாண்பு
25

2 ஆசிரியனது வரலாறு

நல்லாசிரியர் இலக்கணம்

குலனருள் தெய்வங் கொள்கை மேன்மை
கலைபயில் தௌிவு கட்டுரை வன்மை
நிலைமலை நிறைகோல் மலர்நிகர் மாட்சியும்
உலகியல் அறிவோடு உயர்குணம் இனையவும்
அமைபவன் நூலுரை யாசிரி யன்னே

26
தெரிவரும் பெருமையுந் திண்மையும் பொறையும்
பருவம் முயற்சி யளவிற் பயத்தலும்
மருவிய நன்னில மாண்பா கும்மே
27
அளக்க லாகா அளவும் பொருளும்
துளக்க லாகா நிலையுந் தோற்றமும்
வறப்பினும் வளந்தரும் வண்மையு மலைக்கே
28
ஐயந் தீரப் பொருளைப் யுணர்த்தலும்
மெய்ந்நடு நிலையு மிகுநிறை கோற்கே
29
மங்கல மாகி யின்றி யமையாது
யாவரு மகிழ்ந்து மேற்கொள மெல்கிப்
பொழுதின் முகமலர் வுடையது பூவே
30

ஆசிரியராகாதார் இலக்கணம்

மொழிகுணம் இன்மையும் இழிகுண இயல்பும்
அழுக்கா றவாவஞ்சம் அச்சம் ஆடலும்
கழற்குடம் மடற்பனை பருத்திக் குண்டிகை
முடத்தெங் கொப்பென முரண்கொள் சிந்தையும்
உடையோர் இலரா சிரியரா குதலே

31
பெய்தமுறை யன்றிப் பிறழ உடன்றரும்
செய்தி கழற்பெய் குடத்தின் சீரே
32
தானே தரக்கொளின் அன்றித் தன்பால்
மேவிக் கொளக்கொடா விடத்தது மடற்பனை
33
அரிதிற் பெயக்கொண் டப்பொருள் தான்பிறர்க்கு
எளிதீ வில்லது பருத்திக் குண்டிகை
34
பல்வகை யுதவி வழிபடு பண்பின்
அல்லோர்க் களிக்கும் அதுமுடத் தெங்கே
35

3 பாடஞ்சொலல்லின் வரலாறு

ஈதல் இயல்பே இயம்புங் காலைக்
காலமும் இடனும் வாலிதின் நோக்கிச்
சிறந்துழி யிருந்துதன் தெய்வம் வாழ்த்தி
உரைக்கப் படும்பொருள் உள்ளத் தமைத்து
விரையான் வெகுளான் விரும்பி முகமலர்ந்து
கொள்வோன் கொள்வகை யறிந்துஅவன் உளங்கொளக்
கோட்டமில் மனத்தின்நூல் கொடுத்தல் என்ப
36

4 மாணாக்கனது வரலாறு

மாணாக்கர் இலக்கணம்

தன்மகன் ஆசான் மகனே மன்மகன்
பொருள்நனி கொடுப்போன் வழிபடு வோனே
உரைகோ ளாளற்கு உரைப்பது நூலே

37
அன்னம் ஆவே மண்ணொடு கிளியே
இல்லிக் குடம்ஆடு எருமை நெய்யரி
அன்னர் தலையிடை கடைமா ணாக்கர்
38

மாணாக்கராகாதார் இலக்கணம்

களிமடி மானி காமி கள்வன்
பிணியன் ஏழை பிணக்கன் சினத்தன்
துயில்வோன் மந்தன் தொன்னூற் கஞ்சித்
தடுமா றுளத்தன் தறுகணன் பாவி
படிறன்இன் னோர்க்குப் பகரார் நூலே

39

5 பாடங்கேட்டலின் வரலாறு

கோடல் மரபே கூறுங் காலைப்
பொழுதொடு சென்று வழிபடல் முனியான்
குணத்தொடு பழகி யவன்குறிப் பிற்சார்ந்து
இருவென இருந்து சொல்லெனச் சொல்லிப்
பருகுவன் அன்னஆர் வத்த னாகிச்
சித்திரப் பாவையின் அத்தகவு அடங்கிச்
செவிவா யாக வெஞ்சுகள னாகக்
கேட்டவை கேட்டவை விடாதுளத் தமைத்துப்
போவெனப் போதல் என்மனார் புலவர்
40
நூல்பயில் இயல்பே நுவலின்வழக் கறிதல்
பாடம் போற்றல் கேட்டவை நினைத்தல்
ஆசாற் சார்ந்தவை அமைவரக் கேட்டல்
அம்மாண் புடையோர் தம்மொடு பயிறல்
வினாதல் வினாயவை விடுத்தல் என்றிவை
கடனாக் கொளினே மடம்நனி யிகக்கும்
41
ஒருகுறி கேட்போன் இருகாற் கேட்பிற்
பெருக நூலிற் பிழைபா டிலனே
42
முக்காற் கேட்பின் முறையறிந் துரைக்கும் 43
ஆசா னுரைத்த தமைவரக் கொளினும்
காற்கூ றல்லது பற்றல னாகும்
44
அவ்வினை யாளரொடு பயில்வகை யொருகாற்
செவ்விதின் உரைப்ப அவ்விரு காலும்
மையறு புலமை மாண்புடைத் தாகும்
45
அழலின் நீங்கான் அணுகான் அஞ்சி
நிழலின் நீங்கான் நிறைந்த நெஞ்சமோடு
எத்திறத் தாசான் உவக்கும் அத்திறம்
அறத்திற் றிரியாப் படர்ச்சி வழிபாடே
46

6. சிறப்புப் பாயிரத்திலக்கணம்

சிறப்புப் பாயிரத்துக்குப் பொதுவிதி

ஆக்கியோன் பெயரே வழியே யெல்லை
நூற்பெயர் யாப்பே நுதலிய பொருளே
கேட்போர் பயனோ டாயெண் பொருளும்
வாய்ப்பக் காட்டல் பாயிரத் தியல்பே

47
காலங் களனே காரண மென்றிம்
மூவகை யேற்றி மொழிநரு முளரே
48

நூற்பெயருக்குச் சிறப்புவிதி

முதல்நூல் கருத்தன் அளவு மிகுதி
பொருள்செய் வித்தோன் தன்மைமுத னிமித்தினும்
இடுகுறி யானும்நூற் கெய்தும் பெயரே

49

வழியின்வகையாகிய நூல்யாப்புக்குச் சிறப்புவிதி

தொகுத்தல் விரித்தல் தொகைவிரி மொழிபெயர்ப்பு
எனத்தகும் நூல்யாப் பீரிரண் டென்ப

50

சிறப்புப்பாயிரஞ் செய்தற்குரியார் இவரென்பது

தன்னா சிரியன் தன்னொடு கற்றேன்
தன்மா ணாக்கன் தகுமுரை காரனென்று
இன்னோர் பாயிரம் இயம்புதல் கடனே

51

சிறப்புப்பாயிரம் பிறர் செய்ததற்குக் காரணம்

தோன்றா தோற்றித் துறைபல முடிப்பினும்
தான்தற் புகழ்தல் தகுதி யன்றே

52

தற்புகழ்ச்சி குற்றமாகாத இடங்கள்

மன்னுடை மன்றத் தோலைத் தூக்கினும்
தன்னுடை யாற்றல் உனரா ரிடையினும்
மன்னிய அவையிடை வெல்லுறு பொழுதினும்
தன்னை மறுதலை பழித்த காலையும்
தன்னைப் புகழ்தலுந் தகும்புல வேற்கே

53

பாயிரம் நூலுக்கு இன்றியமையாச் சிறப்பின தென்பது

ஆயிர முகத்தா னகன்ற தாயினும்
பாயிர மில்லது பனுவ லன்றே

54
மாடக்குச் சித்திரமும் மாநகர்க்குக் கோபுரமும்
ஆடமைத்தோள் நல்லார்க் கணியும்போல் - நாடிமுன்
ஐதுரையா நின்ற அணிந்துரையை எந்நூற்கும்
பெய்துரையா வைத்தார் பெரிது
55


2. எழுத்ததிகாரம்

1 எழுத்தியல்


கடவுள் வணக்கமும் அதிகாரமும்

பூமலி அசோகின் புனைநிழல் அமர்ந்த
நான்முகற் றொழுதுநன் கியம்புவன் எழுத்தே

56

எழுத்திலக்கணத்தின் பகுதி

எண்பெயர் முறைபிறப்பு உருவம் மாத்திரை
முதலீறு இடைநிலை போலி யென்றா
பதம்புணர்பு எனப்பன் னிருபாற் றதுவே

57

1. எண்

எழுத்து இன்னதென்பதும் அதன்வகையும்

மொழிமுதற் காரணம் ஆம்அணுத் திரளொலி
எழுத்துஅது முதல்சார் பெனஇரு வகைத்தே

58

முதலெழுத்தின் விரி

உயிரும் உடம்புமாம் முப்பது முதலே

59

சார்பெழுத்தின் வகை

உயிர்மெய் ஆய்தம் உயிரளபு ஒற்றளபு
அஃகிய இ உ ஐ ஓள மஃகான்
தனிநிலை பத்துஞ் சார்பெழுத் தாகும்

60
சார்பெழுத்தின் விரி

உயிர்மெய் இரட்டுநூற் றெட்டுஉய ராய்தம்
எட்டுஉயி ரளபுஎழு மூன்றுஒற் றளபெடை
ஆறேழ் அஃகும் இம்முப் பானேழ்
உகரம் ஆறாறு ஐகான் மூன்றே
ஓளகான் ஒன்றே மஃகான் மூன்றே
ஆய்தம் இரண்டொடு சார்பெழுத் துறுவிரி
ஒன்றோழி முந்நூற் றெழுபான் என்ப

61

2. பெயர்

பெயர்க்கெல்லாம் பொது இலக்கணம்

இடுகுறி காரணப் பெயர்பொதுச் சிறப்பின

62

எழுத்தின் பெயர்

அம்முதல் ஈறாறு ஆவி கம்முதல்
மெய்ம்மூ ஆறென விளம்பினர் புலவர்

63
அவற்றுள்
அ இ உ எ ஒக்குறில் ஐந்தே
64
ஆ ஈ ஊ ஏ ஐ ஓ ஒள நெடில் 65
அ இ உம்முதற் றனிவரிற் சுட்டே 66
எ யா முதலும் ஆ ஓ ஈற்றும்
ஏ யிரு வழியும் வினாஆ கும்மே
67
வல்லினம் க ச ட த ப ற வெனவாறே 68
மெல்லினம் ங ஞ ண ந ம ன வெனவாறே 69
இடையினம் ய ர ல வ ழ ள வெனவாறே 70

இன எழுத்து

ஐஒளஇ உச் செறிய முதலெழுத்து
இவ்விரண் டோரின மாய்வரல் முறையே

71

இனம் என்பதற்குக் காரணம்

தானம் முயற்சி அளவு பொருள்வடிவு
ஆனஒன் றாதியோர் புடையொப் பினமே

72

3. முறை

சிறப்பினும் இனத்தினுஞ் செறிந்தீண் டம்முதல்
நடத்தல் தானே முறையா கும்மே
73

4 பிறப்பு


பிறப்பின் பொதுவிதி

நிைறுயுயிர் முயற்சியின் உள்வளி துரப்ப
எழும்அணுத் திரளுரங் கண்டம் உச்சி
மூக்குற் றிதழ்நாப் பல்லணத் தொழிலின்
வெவ்வே றெழுத்தொலி யாய்வரல் பிறப்பே

74

முதலெழுத்துக்களுக்கு இடப்பிறப்பு

அவ்வழி
ஆவி யிடைமை யிடமிட றாகும்
மேவு மென்மைமூக் குரம்பெறும் வன்மை

75

முதலெழுத்துக்களுக்கு முயற்சிப் பிறப்பு

அவற்றுள்
முயற்சியுள் அ ஆ அங்காப் புடைய

76
இ ஈ எ ஏ ஐ அங் காப்போடு
அண்பல் முதல்நா விளிம்புற வருமே
77
உ ஊ ஒ ஓ ஒள இதழ் குவிவே 78
கஙவுஞ் சஞவும் டணவு முதலிடை
நுனிநா அண்ண முறமுறை வருமே
79
அண்பல் லடிநா முடியுறத் தநவரும் 80
மீகீழ் இதழுறப் பம்மப் பிறக்கும் 81
அடிநா வடியண முறயத் தோன்றும் 82
அண்ணம் நுனிநா வருட ரழவரும்83
அண்பல் முதலும் அண்ணமு முறையின்
நாவிளிம்பு வீங்கி ஒற்றவும் வருடவும்
லகார ளகாரமா யிரண்டும் பிறக்கும்
84
மேற்பல் லிதழுற மேவிடும் வவ்வே 85
அண்ண நுனிநா நனியுறிற் றனவரும் 86
சார்பெழுத்துக்கு இடமுயற்சி

ஆய்தக் கிடந்தலை அங்கா முயற்சி
சார்பெழுத் தேனவுந் தம்முத லனைய

87

பிறப்புக்குப் புறனடை

எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பில்
திரிபுந் தத்தமிற் சிறதுள வாகும்

88

உயிர்மெய்

புள்ளிவிட் டவ்வொடு முன்னுரு வாகியும்
ஏனை உயிரோ டுருவு திரிந்தும்
உயிரள வாயதன் வடிவொழித் திருவயிற்
பெயரொடும் ஒற்றுமுன் னாய்வரும் உயிர்மெய்

89

முற்றாய்தம்

குறியதன் முன்னர் ஆய்தப் புள்ளி
உயிரொடு புணர்ந்தவல் லாறன் மிசைத்தே

90

உயிரளபெடை

இசைகெடின் மொழிமுத லிடைகடை நிலைநெடில்
அளபெழும் அவற்றவற் றினக்குறில் குறியே

91

ஒற்றளபெடை

ங ஞ ண ந ம ன வ ய ல ள ஆய்தம்
அளபாங் குறிலிணை குறிற்கீ ழிடைகடை
மிகலே அவற்றின் குறியாம் வேறே

92

குற்றியலிகரம்

யகரம் வரக்குற ளுத்திரி யிகரமும்
அசைச்சொல் மியாவின் இகரமுங் குறிய

93

குற்றியலுகரம்

நெடிலொடு ஆய்தம் உயிர்வலி மெலியிடைத்
தொடர்மொழி யிறுதி வன்மையூ ருகரம்
அஃகும் பிறமேற் றொடரவும் பெறுமே

94

ஐகார ஒளகாரக் குறுக்கங்கள்

தற்சுட்டு அளபொழி ஐம்மூ வழியும்
நையும் ஒளவும் முதலற் றாகும்

95

மகரக் குறுக்கும்

ண ன முன்னும் வஃகான் மிசையுமக் குறுகும்

96

ஆய்தக் குறுக்கம்

ல ள வீற் றியைபினாம் ஆய்தம் அஃகும்

97

5. உருவம்
தொல்லை வடிவின எல்லா எழுத்தும்ஆண்டு
எய்தும் எகர ஒகரமெய் புள்ளி
98

6. மாத்திரை

எழுத்துக்களின் மாத்திரை

மூன்றுஉயி ரளபுஇரண் டாம்நெடி லொன்றே
குறிலோடு ஐஒளக் குறுக்கம் ஒற்றளபு
அரைஒற்று இஉக் குறுக்கம் ஆய்தம்
கால்குறள் மஃகா னாய்த மாத்திரை

99

மாத்திரை இன்னதென்பது

இயல்பெழு மாந்த ரிமைநொடி மாத்திரை

100

மாத்திரைக்குப் புறனடை

ஆவியும் ஒற்றும் அளவிறந் திசைத்தலும்
மேவு மிசைவிளி பண்டமாற் றாதியின்

101

7. முதனிலை

மொழிக்கு முதலில் வரும் எழுத்துக்கள்

பன்னீ ருயிருங் க ச த ந ப ம வ ய
ஞ ங ஈ ரைந்துயிர் மெய்யு மொழிமுதல்

102
பொதுவிதியுட் சிறப்புவிதி

உ ஊ ஒ ஒ வலவொடு வம்முதல்

103
அ ஆ உ ஊ ஓ ஒள யம்முதல் 104
அ ஆ எ ஒவ்வோ டாகும் ஞம்முதல் 105
சுட்டியா எகர வினாவழி அவ்வை
ஒட்டி ஙவ்வு முதலா கும்மே
106

8. இறுதிநிலை

மொழிக்கிறுதியில் வரும் எழுத்துக்கள்

ஆவி ஞணநமன யரலவ ழளமெய்
சாயும் உகரம்நா லாறு மீறே

107

சிலவற்றிற்குச் சிறப்புவிதி

குற்றுயி ரளபி னீறாம் எகரம்
மெய்யோடே லாதொந் நவ்வொ டாமௌக்
ககர வகரமோ டாகு மென்ப

108
எழுத்தினது முதலும் ஈறும்

நின்றநெறி யேஉயிர் மெய்முத லீறே

109

9. இடைநிலை மயக்கம்

க ச த ப ஒழித்தஈ ரேழன் கூட்டம்
மெய்ய்மயக்கு உடனிலை ரழஒழித் தீரெட்
டாகுமிவ் விருபான் மயக்கும் மொழியிடை
மேவும் உயிர்மெய் மயக்கள வின்றே
110

வேற்றுநிலை மெய்ம்மயக்கத்திற்குச் சிறப்புவிதி

ஙம்முன் கவ்வாம் வம்முன் யவ்வே

111
ஞநமுன் தம்மினம் யகரமொ டாகும் 112
டறமுன் கசப மெய்யுடன் மயங்கும் 113
ணனமுன் னினங்கச ஞபமய வவ்வரும் 114
மம்முன் பயவ மயங்கு மென்ப 115
யரழ முன்னர் மொழிமுதல் மெய்வரும் 116
லளமுன் கசப வயஒன் றும்மே 117
உடனிலை மெய்மயக்கத்தின் சிறப்புவிதி
ரழஅல்லன தம்முன் தாம்உடன் நிலையும்
118

தனிமெய்யுடன் தனிமெய்யாய் மயங்குவன இவை
மொழிக்கு உறுப்பாக மயங்காதன இவை

யரழவெற் றின்முன் கசதப ஙஞநம
ஈரொற் றாம்ரழத் தனிக்குறி லணையா

119

செய்யுளில் ஈரொற்றாய் நிற்கும் எழுத்துக்கள்

லளமெய் திரிந்த னணமுன் மகாரம்
நைந்தீ ரொற்றாஞ் செய்யு ளுள்ளே

120

முதனிலை இறுதிநிலை
இடைநிலைகளுக்குப் புறனடை

தம்பெயர் மொழியின் முதலு மயக்கமும்
இம்முறை மாறியும் இயலு மென்ப

121

10 போலி

மொழியிறுதிப் போலி

மகர இறுதி அஃறிணைப் பெயரின்
னகரமோ டுறழா நடப்பன வுளவே

122

மொழிமுதற் போலியும் மொழியிடைப் போலியும்

அ ஐ முதலிடை யொக்குஞ் சஞயமுன்

123

மொழியிடைப் போலி

ஐகான் யவ்வழி நவ்வொடு சில்வழி
ஞஃகா னுறழு மென்மரு முளரே

124

சந்தியக்கரம்

அம்முன் இகரம் யகர மென்றிவை
எய்தின் ஐயொத் திசைக்கும் அவ்வோடு
உவ்வும் வவ்வும் ஒளவோ ரன்ன

125

எழுத்தின் சாரியைகள்

மெய்க ளகரமும் நெட்டுயிர் காரமும்
ஐஒளக் கானு மிருமைக் குறிலிவ்
இரண்டொடு கரமுமாஞ் சாரியை பெறும்பிற

126

இவ்வியலுக்குப் புறனடை

மொழியாய்த் தொடரினு முன்னனைத் தெழுத்தே

127


2. பதவியல்

1 பதம்
பதம் இன்னதென்பதும் அதன் வகையும்

எழுத்தே தனித்துந் தொடர்ந்தும் பொருள்தரிற்
பதமாம் அதுபகாப் பதம்பகு பதமென
இருபா லாகி யியலு மென்ப

128

ஓரேழுத்தொரு மொழி

உயிர்மவி லாறும் தபநவி லைந்தும்
கவசவி னாலும் யவ்வி லொன்றும்
ஆகும் நெடில்நொது ஆங்குறி லிரண்டோடு
ஓரெழுத் தியல்பதம் ஆறேழ் சிறப்பின

129

தொடரெழுத்தொரு மொழி

பகாப்பதம் ஏழும் பகுபதம் ஒன்பதும்
எழுத்தீ றாகத் தொடரு மென்ப

130

பகாப்பதம்

பகுப்பாற் பயனற் றிடுகுறி யாகி
முன்னே யொன்றாய் முடிந்தியல் கின்ற
பெயர்வினை இடைஉரி நான்கும் பகாப்பதம்

131

பகுபதம்

பொருளிடங் காலஞ் சினைகுணந் தொழிலின்
வருபெயர் பொழுதுகொள் வினைபகு பதமே

132

பகுபத உறுப்புக்கள்

பகுதி விகுதி இடைநிலை சாரியை
சந்தி விகாரம் ஆறினும் ஏற்பவை
முன்னிப் புணர்ப்ப முடியுமெப் பதங்களும்

133

2. பகுதி

பகுதி இன்னதென்பது

தத்தம்
பகாப்ப தங்களே பகுதி யாகும்

134

பண்புப் பகுதிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

செம்மை சிறுமை சேய்மை தீமை
வெம்மை புதுமை மென்மை மேன்மை
திண்மை யுண்மை நுண்மை யிவற்றெதிர்
இன்னவும் பண்பிற் பகாநிலைப் பதமே

135
ஈறு போதல் இடையுகரம் இய்யாதல்
ஆதி நீடல் அடியகரம் ஐயாதல்
தன்னொற் றிரட்டல் முன்னின்ற மெய்திரிதல்
இனமிகல் இனையவும் பண்பிற் கியல்பே
136

தெரிநிலைவினைப் பகுதிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

நடவா மடிசீ விடுகூ வேவை
நொப்போ வௌவுரிஞ் உண்பொருந் திருந்தின்
தேய்பார் செல்வவ் வாழ்கே ளஃகென்று
எய்திய இருபான் மூன்றா மீற்றவும்
செய்யெ னேவல் வினைப்பகாப் பதமே

137

ஏவற்பகுதிக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

செய்யென் வினைவழி விப்பி தனிவரிற்
செய்வியென் னேவ லிணையினீ ரேவல்

138

வினைப்பகுதிக்குப் புறனடை

விளம்பிய பகுதிவே றாதலும் விதியே

139

3. விகுதி
அன்ஆன் அள்ஆள் அர்ஆர் பம்மார்
அஆ குடுதுறு என்ஏன் அல்அன்
அம்ஆம் எம்ஏம் ஓமொ டும்மூர்
கடதற ஐஆய் இம்மின் இர்ஈர்
ஈயர் கயவும் என்பவும் பிறவும்
வினையின் விகுதி பெயரினுஞ் சிலவே
140

4. இடைநிலை

பெயரிடைநிலை

இலக்கியங் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பலிற்
பகுதி விகுதி பகுத்திடை நின்றதை
வினைப்பெய ரல்பெயர்க் கிடைநிலை யெனலே

141

இறந்தகாலவினை இடைநிலை

தடறவொற் றின்னே யைம்பால் மூவிடத்து
இறந்த காலந் தருந்தொழி லிடைநிலை

142

நிகழ்கால இடைநிலை

ஆநின்று கின்று கிறுமூ விடத்தின்
ஐம்பால் நிகழ்பொழு தறைவினை யிடைநிலை

143

எதிர்கால இடைநிலை

பவ்வ மூவிடத் தைம்பா லெதிர்பொழுது
இசைவினை யிடைநிலை யாமிவை சிலஇல

144

காலங்காட்டும் விகுதி

றவ்வொ டுகர வும்மைநிகழ் பல்லவுந்
தவ்வொ டிறப்பு மெதிர்வும் டவ்வொடு
கழிவுங் கவ்வோ டெதிர்வுமின் னேவல்
வியங்கோ ளிம்மமா ரெதிர்வும் பாந்தஞ்
செலவொடு வரவுஞ் செய்யுநிகழ் பெதிர்வும்
எதிர்மறை மும்மையு மேற்கு மீங்கே

145

5. வடமொழியாக்கம்

ஆரியமொழி தமிழில் வடமொழியாதல்

இடையில் நான்கு மீற்றி லிரண்டும்
அல்லா அச்சுஐ வருக்கமுத லீறி
யவ்வாதி நான்மை ளவ்வாகு மையைம்
பொதுவெழுத் தொழிந்தநா லேழுந் திரியும்

146

ஆரியமொழி வடமொழியாதற்குச் சிறப்புவிதி

அவற்றுள்
ஏழாமுயி ரிய்யு மிருவுமை வருக்கத்
திடையின் மூன்று மவ்வம் முதலும்
எட்டே யவ்வு முப்பது சயவும்
மேலொன்று சடவு மிரண்டு சதவும்
மூன்றே யகவு மைந்திரு கவ்வும்
ஆவீ றையு மீயீ றிகரமும்

147
ரவ்விற் கம்முத லாமுக் குறிலும்
லவ்விற் கிம்முத லிரண்டும் யவ்விற்
கிய்யு மொழிமுத லாகிமுன் வருமே
148
இணைந்தியல் காலை யரலக் கிகரமும்
மவ்வக் குகரமு நகரக் ககரமும்
மிசைவரும் ரவ்வழி யுவ்வு மாம்பிற
149

தமிழெழுத்திற் சிறப்பெழுத்தும் பொது எழுத்தும்

றனழஎ ஒவ்வு முயிர்மெய்யு முயிரளபு
அல்லாச் சார்புந் தமிழ்பிற பொதுவே

150

3. உயிரீற்றுப் புணரியல்


1. புணர்ச்சி

புணர்ச்சி இன்னதென்பது

மெய்யுயிர் முதலீ றாமிரு பதங்களும்
தன்னொடும் பிறிதொடும் அல்வழி வேற்றுமைப்
பொருளிற் பொருந்துழி நிலைவரு மொழிகள்
இயல்பொடு விகாரத் தியைவது புணர்ப்பே

151

அல்வழி வேற்றுமை இவையென்பது

வேற்றுமை ஐம்முத லாறாம் அல்வழி
தொழில்பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி
எழுவாய் விளியீ ரெச்சமுற் றிடையுரி
தழுவு தொடரடுக் கெனஈ ரேழே

152

இயல்பு புணர்ச்சி

விகார மனைத்தும் மேவல தியல்பே

153

விகாரப் புணர்ச்சி

தோன்றல் திரிதல் கெடுதல் விகாரம்
மூன்று மொழிமூ விடத்து மாகும்

154

செய்யுள் விகாரம்

வலித்தல் மெலித்தல் நீட்டல் குறுக்கல்
விரித்தல் தொகுத்தலும் வருஞ்செய்யுள் வேண்டுழி

155
ஓருமொழி மூவழிக் குறைதலு மனைத்தே 156
புணர்ச்சி விகாரத்தில் வருவதோரையம் ஓழித்தல்
ஓருபுணர்க் கிரண்டு மூன்றும் உறப்பெறும்
157

2. பொதுப்புணர்ச்சி

எல்லா ஈற்றின் முன்னும் மெல்லினமும்
இடையினமும் புணர்தல்

எண்மூ எழுத்தீற் றெவ்வகை மொழிக்கும்
முன்வரும் ஞ ந ம ய வக்க ளியல்பும்
குறில்வழி யத்தனி யைந்நொது முன்மெலி
மிகலுமாம் ண ள ன ல வழிநத் திரியும்

158

பொதுப்பெயர் உயர்திணைப் பெயரீறு

பொதுப்பெய ருயர்திணைப் பெயர்க ளீற்றுமெய்
வலிவரி னியல்பாம் ஆவி யரமுன்
வன்மை மிகாசில விகாரமாம் உயர்திணை

159

வினாப்பெயர் விளிப்பெயர் முன் வல்லினம்

ஈற்றியா வினாவிளிப் பெயர்முன்வலி இயல்பே

160

முன்னிலை வினை ஏவல்வினைமுன் வல்லினம்

ஆவி யரழ இறுதிமுன் னிலைவினை
ஏவல்முன் வல்லினம் இயல்பொடு விகற்பே

161

3. உயிறீற்றுச் சிறப்புப் புணர்ச்சி

உயிர்முன் உயிர் புணர்தல்

இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏனை
உயிர்வழி வவ்வும் ஏமுனிவ் விருமையும்
உயிர்வரின் உடம்படு மெய்யென் றாகும்

162

வினாச்சுட்டின்முன் நாற்கணமும் புணர்தல்

எகர வினாமுச் சுட்டின் முன்னர்
உயிரும் யகரமும் எய்தின் வவ்வும்
பிறவரின் அவையுந் தூக்கிச் சுட்டு
நீளின் யகரமுந் தோன்றுதல் நெறியே

163

குற்றியலுகரமுன்னுஞ் சில முற்றியலுகர
முன்னும் உயிரும் உகரமும் புணர்தல்

உயிர்வரின் உக்குறள் மெய்விட் டோடும்
யவ்வரின் இய்யாம் முற்றுமற் றொரோவழி

164

4. உயிரீற்றுமுன் வல்லினம்

உயிரீற்றின்முன் வல்லினம் புணர்தல்

இயல்பினும் விதியினும் நின்ற உயிர்முன்
க ச த ப மிகும்வித வாதன மன்னே

165

உயிரீற்றுச் சிலமரப்பெயர்முன்
வல்லினம் புணர்தல்

மரப்பெயர் முன்னர் இனமெல் லெழுத்து
வரப்பெறு னவுமுள வேற்றுமை வழியே

166

அகர ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

செய்யிய என்னும் வினையெச்சம் பல்வகைப்
பெயரி னெச்சமுற் றாற னுருபே
அஃறிணைப் பன்மை அம்மமுன் னியல்பே

167
வாழிய என்பதன் ஈற்றின் உயிர்மெய்
ஏகலும் உரித்தஃ தேகினு மியல்பே
168
சாவஎன் மொழியீற் றுயிர்மெய் சாதலும்விதி 169
பலசில எனுமிவை தம்முன் தாம்வரின்
இயல்பு மிகலும் அகரம் ஏக
லகரம் றகர மாகலும் பிறவரின்
அகரம் விகற்ப மாகலு முளபிற
170

ஆகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

அல்வழி யாமா மியாமுற்று முன்மிகா

171
குறியதன் கீழ்ஆக் குறுகலும் அதனொடு
உகர மேற்றலும் இயல்புமாந் தூக்கின்
172

இகர ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

அன்றி இன்றிஎன் வினையெஞ்சு இகரம்
தொடர்பினுள் உகர மாய்வரின் இயல்பே

173
உரிவரின் நாழியி னீற்றுயிர் மெய்கெட
மருவும் டகரம் உரியின் வழியே
உகரஉயிர் மெய்யாம் ஏற்பன வரினே
174
சுவைப்புளி முன்னின மென்மையுந் தோன்றும் 175

இகர ஐகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

அல்வழி இ ஐம் முன்ன ராயின்
இயல்பு மிகலும் விகற்பமு மாகும்

176

ஈகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

ஆமுன் பகரவீ அனைத்தும்வரக் குறுகும்
மேலன அல்வழி யியல்பா கும்மே

177
பவ்வீ நீமீ முன்னர் அல்வழி
இயல்பாம் வலிமெலி மிகலுமா மீக்கே
178

முற்றுகர ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

மூன்றாறு உருபெண் வினைத்தொகை சுட்டீறு
ஆகும் உகர முன்ன ரியல்பாம்

179
அதுமுன் வரும்அன்று ஆன்றாந் தூக்கின் 180

குற்றுகர ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

வன்றொட ரல்லன முன்மிகா அல்வழி

181
இடைத்தொட ராய்தத் தொடரொற் றிடையின்
மிகாநெடி லுயிர்த்தொடர் முன்மிகா வேற்றுமை
182
நெடிலோடு உயிர்த்தொடர்க் குற்றுக ரங்களுட்
டறஒற் றிரட்டும் வேற்றுமை மிகவே
183
மென்றொடர் மொழியுட் சிலவேற் றுமையில்
தம்மின வன்றொட ராகா மன்னே
184
ஐஈற் றுடைக்குற் றுகரமு முளவே 185
திசையொடு திசையும் பிறவுஞ் சேரின்
நிலையீற் றுயிர்மெய் கவ்வொற்று நீங்கலும்
றகரம் னலவாத் திரிதலும் ஆம்பிற
186
தெங்குநீண்டு ஈற்றுயிர் மெய்கெடுங் காய்வரின் 187
எண்நிறை யளவும் பிறவும் எய்தின்
ஒன்று முதலெட் டீறா மெண்ணுள்
முதலீ ரெண்முதல் நீளும் மூன்றாறு
ஏழ்குறு கும்ஆறு ஏழல் லவற்றின்
ஈற்றுயிர் மெய்யும் ஏழ னுயிரும்
ஏகும் ஏற்புழி யென்மனார் புலவர்
188
ஒன்றன் புள்ளி ரகர மாக
இரண்ட னொற்றுயி ரேகஉவ் வருமே
189
மூன்றனுறுப்பு அழிவும் வந்தது மாகும் 190
நான்கன் மெய்யே லறவா கும்மே 191
ஐந்தனொற் றடைவதும் இனமுங் கேடும் 192
எட்ட னுடம்புணவ் வாகும் என்ப 193
ஒன்பா னொடுபத்து நூறும் ஒன்றின்
முன்னதி னேனைய முரணி ஒவ்வொடு
தகரம் நிறீஇப்பஃ தகற்றி னவ்வை
நிரலே ணளவாத் திரிப்பது நெறியே
194
முதலிரு நான்காம் எண்முனர்ப் பத்தின்
இடையொற்று ஏக லாய்த மாகல்
எனஇரு விதியு மேற்கு மென்ப
195
ஒருபஃ தாதிமுன் னொன்றுமுத லொன்பான்
எண்ணும் அவையூர் பிறவும் எய்தின்
ஆய்தம் அழியஆண் டாகுந் தவ்வே
196
ஒன்றுமுத லீரைந் தாயிரங் கோடி
எண்நிறை யளவும் பிறவரிற் பத்தின்
ஈற்றுயிர் மெய்கெடுத் தின்னும் இற்றும்
ஏற்ப தேற்கும் ஒன்பது மினைத்தே
197
இரண்டு முன்வரிற் பத்தினீற் றுயிர்மெய்
கரந்திட ஒற்று னவ்வாகு மென்ப
198
ஒன்ப தொழித்தஎண் ஒன்பது மிரட்டின்
முன்னதின் முன்னல வோட உயிர்வரின்
வவ்வு மெய்வரின் வந்தது மிகல்நெறி
199

ஊகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

பூப்பெயர் முன்னின மென்மையுந் தோன்றும்

200

ஏகார ஓகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

இடைச்சொல் ஏஓ முன்வரி னியல்பே

201

ஐகார ஈற்றுச் சிறப்புவிதி

வேற்றுமை யாயின் ஐகா னிறுமொழி
ஈற்றழி வோடுமம் மேற்பவு முளவே

202
பனைமுன் கொடிவரின் மிகலும் வலிவரின்
ஐபோ யம்மும் திரள்வரி னுறழ்வும்
அட்டுறின் ஐகெட்டந் நீள்வுமாம் வேற்றுமை
203

4. மெய்யீற்றுப் புணரியல்


மெய்யீற்றின்முன் உயிர்

உடல்மே லுயிர்வந் தொன்றுவ தியல்பே

204
தனிக்குறில் முன்னொற் றுயிர்வரின் இரட்டும் 205

மெய்யீற்றின்முன் மெய்

தன்னொழி மெய்ம்முன் யவ்வரி னிகரந்
துன்னு மென்று துணிநரு முளரே

206
ஞணநம லவளன ஒற்றிறு தொழிற்பெயர்
ஏவல் வினைநனி யவ்வன் மெய்வரின்
உவ்வுறும் ஏவ லுறுசில சில்வழி
207
நவ்விறு தொழிற்பெயர்க்கு அவ்வுமாம் வேற்றுமை 208

ணகர னகர ஈறு

ணனவல் லினம்வரட் டறவும் பிறவரின்
இயல்பு மாகும் வேற்றுமைக்கு அல்வழிக்கு
அனைத்துமெய் வரினும் இயல்பா கும்மே

209
குறிலணைவு இல்லா ணனக்கள் வந்த
நகரந் திரிந்துழி நண்ணுங் கேடே
210
சாதி குழூஉப்பரண் கவண்பெய ரிறுதி
இயல்பாம் வேற்றுமைக்கு உணவுஎண் சாண்பிற
டவ்வா கலுமாம் அல்வழி யும்மே
211
னஃகான் கிளைப்பெய ரியல்பும் அஃகான்
அடைவு மாகும் வேற்றுமைப் பொருட்கே
212
மீன்றவ் வொடுபொரூஉம் வேற்றுமை வழியே 213
தேன்மொழி மெய்வரி னியல்பும் மென்மை
மேவி னிறுதி யழிவும் வலிவரின்
ஈறுபோய் வலிமெலி மிகலுமா மிருவழி
214
மரம்அல் எகின்மொழி யியல்பும் அகரம்
மருவ வலிமெலி மிகலு மாகும்
215
குயின்ஊன் வேற்றுமைக் கண்ணு மியல்பே 216
மின்பின் பன்கன் தொழிற்பெய ரனைய
கன்னவ் வேற்று மென்மையோ டுறழும்
217
தன்என் என்பவற் றீற்றுனவ் வன்மையோடு
உறழும் நின்னீ றியல்பா முறவே
218

மகர ஈறு

மவ்வீ றொற்றழிந்து உயிரீ றொப்பவும்
வன்மைக் கினமாத் திரிபவு மாகும்

219
வேற்றுமை மப்போய் வலிமெலி யுறழ்வும்
அல்வழி யுயிரிடை வரினியல் பும்முள
220
நுந்தம்
எம் நம் மீறா மவ்வரு ஞநவே
221
அகமுனர்ச் செவிகை வரினிடை யனகெடும் 222
ஈமுங்
கம்மும் உருமுந் தொழிற்பெயர் மானும்
முதலன வேற்றுமைக் கவ்வும் பெறுமே
223

யரழ ஈறு

யரழ முன்னர்க் கசதப அல்வழி
இயல்பு மிகலு மாகும் வேற்றுமை
மிகலும் இனத்தோ டுறழ்தலும் விதிமேல்

224
தமிழவ் வுறவும் பெறும்வேற் றுமைக்கே
தாழுங் கோல்வந் துறுமே லற்றே
225
கீழின்முன் வன்மை விகற்பமு மாகும் 226

லகர ளகர ஈறு

லளவேற் றுமையிற் றடவும் அல்வழி
அவற்றோ டுறழ்வும் வலிவரி னாமெலி
மேவி னணவும் இடைவரி னியல்பும்
ஆகும் இருவழி யானு மென்ப

227
குறில்வழி லளளத்தவ் வணையின் ஆய்தம்
ஆகவும் பெறூஉம் அல்வழி யானே
228
குறில்செறி யாலள அல்வழி வந்த
தகரந் திரிந்தபிற் கேடுமீ ரிடத்தும்
வருநத் திரிந்தபின் மாய்வும் வலிவரின்
இயல்புந் திரிபும் ஆவன வுளபிற
229
லளஇறு தொழிற்பெய ரீரிடத்தும் உவ்வுறா
வலிவரி நல்வழி இயல்புமா வனவுள
230
வல்லே தொழிற்பெயர் அற்றுஇரு வழியும்
பலகைநாய் வரினும் வேற்றுமைக் கவ்வுமாம்
231
நெல்லும் செல்லும் கொல்லும் சொல்லும்
அல்வழி யானும் றகர மாகும்
232
இல்லெ னின்மைச் சொற்குஐ அடைய
வன்மை விகற்பமும் ஆகா ரத்தொடு
வன்மை யாகலு மியல்பு மாகும்
233
புள்ளும் வள்ளுந் தொழிற்பெயரு மானும் 234

வகர ஈறு

சுட்டு வகரம்மூ வினமுற முறையே
ஆய்தமு மென்மையு மியல்பு மாகும்

235
தெவ்வென் மொழியே தொழிற்பெய ரற்றே
மவ்வரின் வஃகான் மவ்வு மாகும்
236

வருமொழித் தகர நகரத் திரிபு

னலமுன் றனவும் ணளமுன் டணவும்
ஆகுந் தநக்கள் ஆயுங் காலே

237

வேற்றுமைப் பொருட்புணர்ச்சியை உருபு
புணர்ச்சியோடு மாட்டெறிதல்

உருபின் முடிபவை யொக்குமப் பொருளினும்

238

புணரியல்களுக்குப் புறனடை

இடைஉரி வடசொலின் இயம்பிய கொளாதவும்
போலியும் மரூஉவும் பொருந்திய ஆற்றிற்கு
இயையப் புணர்த்தல் யாவர்க்கு நெறியே

239

5. உருபு புணரியல்

1. உருபுகள்

எட்டுருபுகளும் சாரும் இடவகையால்
இத்தனையாம் என்பது

ஒருவ னொருத்தி பலரொன்று பலஎன
வருபெய ரைந்தொடு பெயர்முதல் இருநான்கு
உருபும் உறழ்தர நாற்பதாம் உருபே

240

வேற்றுமை உருபுகள் வருவதற்குக்
காரணமும் வருமிடமும்

பெயர்வழித் தம்பொருள் தரவரும் உருபே

241
ஐம்முதலிய ஆறுருபும் நிலைமொழி
வருமொழியோடு புணருமாறு

ஒற்றுயிர் முதலீற் றுருபுகள் புணர்ச்சியின்
ஒக்குமன் னப்பெயர் வேற்றுமைப் புணர்ப்பே

242

2. சாரியை

சாரியை வருமாறு

பதமுன் விகுதியும் பதமும் உருபும்
புணர்வழி ஒன்றும் பலவுஞ் சாரியை
வருதலும் தவிர்தலும் விகற்பமு மாகும்

243

சாரியைகள் இவையென்பது

அன் ஆன் இன் அல் அற்றுஇற்று அத்துஅம்
தம் நம் நும் ஏ அ உ ஐ குன
இன்ன பிறவும் பொதுச்சா ரியையே

244

உருபு புணர்ச்சிக்குச் சிறப்புவிதி

எல்லாம் என்பது இழிதிணை யாயின்
அற்றோ டுருபின் மேலும் உறுமே
அன்றேல் நம்மிடை யடைந்தற் றாகும்

245
எல்லாரும் எல்லீரும் எனபவற் றும்மை
தள்ளி நிரலே தம் நும் சாரப்
புல்லும் உருபின் பின்ன ரும்மே
246
தான் தாம் நாம் முதல் குறுகும் யான் யாம்
நீ நீர் என் எம் நின் நும் ஆம்பிற
குவ்வின் அவ்வரும் நான்காறு இரட்டல
247
ஆமா கோனவ் வணையவும் பெறுமே 248
ஒன்று முதலெட் டீறா மெண்ணுர்
பத்தின்முன் ஆன்வரிற் பவ்வொற் றொழியமேல்
எல்லா மோடும் ஒன்பது மிற்றே
249
வவ்விறு சுட்டிற்கு அற்றுறல் வழியே 250
சுட்டின்முன் ஆய்த மன்வரிற் கெடுமே 251
அத்தின் அகரம் அகரமுனை யில்லை 252

3. புறனடை

சாரியைக்குப் புறனடை

இதற்குஇது சாரியை யெனின்அளவு இன்மையின்
விகுதியும் பதமும் உருபும் பகுத்துஇடை
நின்ற எழுத்தும் பதமு மியற்கையும்
ஒன்ற வுணர்த்தல் உரவோர் நெறியே

253

நான்கு புணர்ச்சிக்கும் புறனடை

விகுதி பதஞ்சா ரியைஉருபு அனைத்தினும்
உரைத்த விதியினோர்ந் தொப்பன கொளலே

254

வேற்றுமைப் புணர்ச்சிக்குப் புறனடை

இயல்பின் விகாரமும் விகாரத் தியல்பும்
உயர்திணை யிடத்து விரிந்துந் தொக்கும்
விரவுப் பெயரின் விரிந்து நின்றும்
அன்ன விறவு மாகும்ஐ உருபே

255
புள்ளியும் உயிரும் ஆயிறு சொல்முன்
தம்மி னாகிய தொழில்மொழி வரினே
வல்லினம் விகற்பமு மியல்பு மாகும்
256

எழுத்ததிகாரத்துக்குப் புறனடை

இதற்குஇது முடிபென் றெஞ்சா தியாவும்
விகுப்பள வின்மையின் விதித்தவற் றியலான்
வகுத்துரை யாதவும் வகுத்தனர் கொளலே

257


3 சொல்லதிகாரம்

1. பெயரியல்


கடவுள் வணக்கமும் அதிகாரமும்

முச்சகம் நிழற்றும் முழுமதி முக்குடை
அச்சுத னடிதொழுது அறைகுவன் சொல்லே

258

1. சொல்லின் பொது இலக்கணம்

சொல் இன்னதென்பது

ஒருமொழி தொடர்மொழி பொதுமொழி யென்றா
இருதிணை ஐம்பாற் பொருளைந் தன்னையும்
மூவகை யிடத்தும் வழக்கொடு செய்யுளின்
வௌிப்படை குறிப்பின் விரிப்பது சொல்லே

259

மூவகை மொழி

ஒருமொழி ஒருபொரு ளனவாம் தொடர்மொழி
பலபொரு ளனபொது இருமையு மேற்பன

260

இருதிணை

மக்கள் தேவர் நரகர் உயர்திணை
மற்றுயி ருள்ளவு மில்லவும் அஃறிணை

261

ஐம்பால்

ஆண்பெண் பலரென முப்பாற்று உயர்திணை

262
ஒன்றே பலஎன் றிருபாற்று அஃறிணை 263

திணைபால்களுக்குப் புறனடை

பெண்மைவிட்டு ஆணவா வுவபேடு ஆண்பால்
ஆண்மைவிட்டு அல்லது அவாவுவ பெண்பால்
இருமையும் அஃறிணை யன்னவு மாகும்

264

மூன்றிடத்துஞ் சொற்றன்னையும்
பொருளையும் உணர்த்துதல்

படர்க்கை வினைமுற்று நாமங் குறிப்பிற்
பெறப்படும் திணைபா லனைத்தும் ஏனை
இடத்துஅவற் றொருமைப் பன்மைப் பாலே

265

மூவிடம்

தன்மை முன்னிலை படர்க்கைமூ இடனே

266

வழக்கு இன்னதென்பது

இலக்கணம் உடையது இலக்கணப் போலி
மரூஉவென் றாகு மூவகை யியல்பும்
இடக்க ரடக்கல் மங்கலம் குழூஉக்குறி
எனுமுத் தகுதியோடு ஆறாம் வழக்கியல்

267

செய்யுள் இன்னதென்பது

பல்வகைத் தாதுவின் உயிர்க்குடல் போற்பல
சொல்லாற் பொருட்கிட னாக உணர்வினின்
வல்லொ ரணிபெறச் செய்வன செய்யுள்

268

குறிப்பும் வௌிப்படையும்

ஒன்றொழி பொதுச்சொல் விகாரந் தகுதி
ஆகு பெயர்அன் மொழிவினைக் குறிப்பே
முதல்தொகை குறிப்போ டின்ன பிறவும்
குறிப்பில் தருமொழி யல்லன வௌிப்படை

269

2. சொற் பாகுபாடு

சொல் இத்தனை வகைப்படுமென்பது

அதுவே
இயற்சொல் திரிசொ லியற்பிற் பெயர்வினை
எனஇரண் டாகும் இடைஉரி யடுத்து
நான்கு மாம்திசை வடசொலணு காவழி

270

இயற்சொல்

செந்தமி ழாகித் திரியா தியார்க்கும்
தம்பொருள் விளக்குந் தன்மைய இயற்சொல்

271

திரிசொல்

ஒருபொருள் குறித்த பலசொல் லாகியும்
பலபொருள் குறித்த ஒருசொல் லாகியும்
அரிதுணர் பொருளன திரிசொல் லாகும்

272

திசைச்சொல்

செந்தமிழ் நிலஞ்சேர் பன்னிரு நிலத்தினும்
ஒன்பதிற் றிரண்டினில் தமிழொழி நிலத்தினும்
தங்குறிப் பினவே திசைச்சொ லென்ப

273

வடசொல்

பொதுஎழுத் தானும் சிறப்பெழுத் தானும்
ஈரெழுத் தானு மியைவன வடசொல்

274

3. பெயர்ச்சொல்

பொயரின் பொது இலக்கணம்

இடுகுறி காரணம் மரபொடு ஆக்கம்
தொடர்ந்து தொழிலல காலந் தோற்றா
வேற்றுமைக் கிடனாய்த் திணைபா லிடத்தொன்று
ஏற்பவும் பொதுவு மாவன பெயரே

275

உயர்திணை ஆண்பாற் பெயர்

அவற்றுள்
கிளைஎண் குழூஉமுதற் பல்பொருள் திணைதேம்
ஊர்வான் அகம்புறம் முதல நிலன்யாண்டு
இருது மதிநா ளாதிக் காலம்
தோள்குழல் மார்புகண் காது முதலுறுப்பு
அளவுஅறிவு ஒப்பு வடிவு நிறங்கதி
சாதி குடிசிறப் பாதிப் பல்குணம்
ஓத லீத லாதிப் பல்வினை
இவையடை சுட்டு வினாப்பிற மற்றோடு
உற்ற னவ்வீறு நம்பி யாடூஉ
விடலை கோவேள் குரிசில் தோன்றல்
இன்னன ஆண்பெய ராகு மென்ப

276

உயர்திணைப் பெண்பாற் பெயர்

கிளைமுத லாகக் கிளந்த பொருள்களுள்
ளவ்வொற் றிகரக் கேற்ற ஈற்றவும்
தோழி செவிலி மகடூஉ நங்கை
தையலோ டின்னன பெண்பாற் பெயரே

277

உயர்திணைப் பலர்பாற் பெயர்

கிளந்த கிளைமுத லுற்றரவ் வீற்றவும்
கள்ளெ னீற்றி னேற்பவும் பிறவும்
பல்லோர் பெயரின் பகுதி யாகும்

278

அஃறிணை ஒன்றன்பாற் பெயர்

வினாச்சுட் டுடனும் வேறு மாம்பொருள்
ஆதி யுறுதுச் சுட்டணை யாய்தம்
ஒன்றெனெண் ணின்னன ஒன்றன் பெயரே

279

அஃறிணைப் பலவின்பாற் பெயர்

முன்ன ரவ்வொடு வருவை யவ்வும்
சுட்டிறு வவ்வுங் கள்ளிறு மொழியும்
ஒன்ற லெண்ணு முள்ள இல்ல
பல்ல சில்ல உளஇல பலசில
இன்னவும் பலவின் பெயரா கும்மே

280

அஃறிணை இருபாற் பொதுப்பெயர்

பால்பகா அஃறிணைப் பெயர்கள்பாற் பொதுமைய

281

இருதிணைப் பொதுப்பெயர்

முதற்பெயர் நான்குஞ் சினைப்பெயர் நான்கும்
சினைமுதற் பெயரொரு நான்கும்முறை யிரண்டும்
தன்மை நான்கும் முன்னிலை யைந்தும்
எல்லாம் தாம்தா னின்னன பொதுப்பெயர்

282

முதற்பெயர் முதலிய நான்கையும் வகுத்தல்

ஆண்மை பெண்மை ஒருமை பன்மையின்
ஆமந் நான்மைக ளாண்பெண் முறைப்பெயர்

283

திணைப்பொதுப்பெயர் பாற்பொதுவாதல்

அவற்றுள்
ஒன்றே யிருதிணைத் தன்பா லேற்கும்

284

தன்மை முன்னிலை படர்க்கைப் பெயர்கள்

தன்மை யான்நான் யாம்நாம் முன்னிலை
எல்லீர் நீயிர் நீவிர் நீர்நீ
அல்லன படர்க்கை யெல்லா மெனல்பொது

285

தொழிற்பெயருக்கும் வினையாலணையும்
பெயருக்கும் இடம் வகுத்தல்

வினையின் பெயரே படர்க்கை வினையால்
அணையும் பெயரே யாண்டு மாகும்

286

பன்னிரண்டு பொதுப்பெயர்

தான்யான் நான்நீ ஒருமை பன்மைதாம்
யாம்நாம் எலாமெலீர் நீயிர்நீர் நீவிர்

287

எண்ணால்வரும் உயர்திணைப் பெயருக்குப் புறனடை

ஓருவ னொருத்திப் பெயர்மே லெண்ணில

288
ஒருவ ரென்ப துயரிரு பாற்றாய்ப்
பன்மை வினைகொளும் பாங்கிற் றென்ப
289

ஆகுபெயர்

பொருள்முத லாறோடு அளவைசொல் தானி
கருவி காரியங் கருத்த னாதியுள்
ஒன்றன் பெயரா னதற்கியை பிறிதைத்
தொன்முறை யுைரைப்பன ஆகு பெயரே

290

4. வேற்றுமை

வேற்றுாம இனைய என்பதும்
இத்துணைய என்பதும்

ஏற்கும் எவ்வகைப் பெயர்க்குமீ றாய்ப்பொருள்
வேற்றுமை செய்வன எட்டே வேற்றுமை

291

வேற்றுமையின் பெயரும் முறையும்

பெயரே ஐஆல் குஇன் அதுகண்
விளியென் றாகும் அவற்றின் பெயர்முறை

292

எழுவாயுருபு மற்ைறுயுருபுகளை ஏற்றல்

ஆற னுருபும் ஏற்குமவ் வுருபே

293

ஐ முதலிய உருபு ஏலாப் பெயர்கள்

நீயிர் நீவிர் நா னெழுவா யலபெறா

294

பெயர் வேற்றுமை

அவற்றுள்
எழுவா யுருபு திரிபில் பெயரே
வினைபெயர் வினாக்கொளல் அதன்பய னிலையே

295

இரண்டாம் வேற்றுமை

இரண்டா வதனுருபு ஐயே அதன்பொருள்
ஆக்கல் அழித்தல் அடைதல் நீத்தல்
ஒத்தல் உடைமை யாதி யாகும்

296

மூன்றாம் வேற்றுமை

மூன்றா வதனுருபு ஆலா னோடொடு
கருவி கருத்தா உடனிகழ்வு அதன்பொருள்

297

நான்காம் வேற்றுமை

நான்கா வதற்குரு பாகுங் குவ்வே
கொடைபகை நேர்ச்சி தகவுஅது வாதல்
பொருட்டுமுறை யாதியி னிதற்கிதெனல் பொருளே

298

ஐந்தாம் வேற்றுமை

ஐந்தா வதனுருபு இல்லும் இன்னும்
நீங்கலொப்பு எல்லை யேதுப் பொருளே

299

ஆறாம் வேற்றுமை

ஆற னொருமைக் கதுவும் ஆதுவும்
பன்மைக் கவ்வு முருபாம் பண்புஉறுப்பு
ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம்
திரிபி னாக்கம் ஆம்தற் கிழமையும்
பிறிதின் கிழமையும் பேணுதல் பொருளே

300

ஏழாம் வேற்றுமை

ஏழ னுருபுகண் ணாதி யாகும்
பொருள்முத லாறு மோரிரு கிழமையின்
இடனாய் நிற்ற லிதன்பொரு ளென்ப

301

கண்முதலிய உருபுகள்

கண்கால் கடையிடை தலைவாய் திசைவயின்
முன்சார் வலமிட மேல்கீழ் புடைமுதல்
பின்பாடு அளைதேம் உழைவழி யுழியுளி
உள்ளகம் புறமில் லிடப்பொரு ளுருபே

302

எட்டாம் வேற்றுமை

எட்ட னுருபே எய்துபெய ரீற்றின்
திரிபு குன்றல் மிகுத லியல்புஅயல்
திரிபு மாம்பொருள் படர்க்கை யோரைத்
தன்முக மாகத் தானழைப் பதுவே

303

விளிக்கப்படு பெயர்கள்

இ உ ஊவோடு ஐ ஓ ன ள ர ல
யவ்வீற் றுயர்திணை யோரவல் லிவற்றொடு
ணஃகா னாவீ றாகும் பொதுப்பெயர்
ஞநஒழி யனைத்தீற் றஃறிணை விளிப்பன

304
பொதுவாகிய விளியுருபு

இம்முப் பெயர்க்கண் ணியல்பும் ஏயும்
இகர நீட்சியும் உருபா மன்னே

305

விளியுருபுக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

ஐயிறு பொதுப்பெயர்க்கு ஆயும் ஆவும்
உருபாம் அல்லவற் றாயு மாகும்

306
ஒருசார் னவ்வீற் றுயர்திணைப் பெயர்க்கண்
அளபீ றழிவுஅயல் நீட்சி யதனொடு
ஈறு போத லவற்றோடு ஓவுறல்
ஈறழிந்து ஓவுறல் இறுதியவ் வாதல்
அதனோடு அயல்திரிந்து ஏயுறல்ஈ றழிந்து
அயலே யாதலும் விளியுறு பாகும்
307
ளஃகா னுயர்பெயர்க் களபுஈ றழிவுஅயல்
நீட்சி யிறுதி யவ்வொற் றாதல்
அயலில் அகரம்ஏ யாதலும் விளித்தனு
308
ரவ்வீற் றுயர்பெயர்க் களபெழ லீற்றயல்
அகரம் இ ஈ யாத லாண்டைஆ
ஈயாத லதனோடு ஏயுற லீற்றே
மிக்கயல் யாக்கெட் டதனயல் நீடல்
ஈற்றி னீருற லிவையுமீண் டுருபே
309
லகாரயீற் றுயர்பெயர்க்கு அளபயல் நீட்சியும்
யகார வீற்றிற் களபுமா முருபே
310
னவ்வீற் றுயர்திணை யல்லிரு பெயர்க்கண்
இறுதி யழிவத னோடுஅயல் நீட்சி
311
லளவீற் றஃறிணைப் பெயர்பொதுப் பெயர்க்கண்
ஈற்றயல் நீட்சியும் உருபா கும்மே
312

விளியுருபுகளுக்குப் புறனடை

அண்மையி னியல்பும்ஈ றழிவும் சேய்மையின்
அளபும் புலம்பின் ஓவு மாகும்

313

விளியுருபு ஏலாப் பெயர்கள்

நுவ்வொடு வினாச்சுட் டுற்ற ன ள ர
வைதுத் தாந்தா னின்னன விளியா

314

முதல்சினைத் தொடர்பின்கண் அவ்விரண்டினும்
இரண்டனுருபு வாராதெனல்

முதலை ஐயுறிற் சினையைக் கண்ணுறும்
அதுமுதற் காயிற் சினைக்குஐ யாகும்

315

ஐயுருபு முதல் சினையிரண்டினும் வாராமைக்குக்
காரணமும் மேலைச் சூத்திரப் பொருளோடு
இப்பொருளைப் பிண்டப்பொருளுக்கும் ஏற்பித்தலும்

முதலிவை சினையிவை யெனவே றுளவில
உரைப்போர் குறிப்பின அற்றே பிண்டமும்

316

உருபு மயக்கம்

யாத னுருபிற் கூறிற் றாயினும்
பொருள்செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும்

317

சில வேற்றுமையுருபு
செய்யுளிடத்துத் திரிந்துவருதல்

ஐஆன்குச் செய்யுட்கு அவ்வு மாகும்
ஆகா அஃறிணைக்கு ஆனல் லாதன

318

எட்டுவேற்றுமைக்கும் முடிக்குஞ்சொல்

எல்லை யின்னும் அதுவும் பெயர்கொளும்
அல்ல வினைகொளும் நான்கே ழிருமையும்
புல்லும் பெரும்பாலும் என்மனார் புலவர்

319

2. வினையியல்

1 வினைச்சொல்

தெரிநிலை வினைச்சொல்லின்
பொது இலக்கணம்

செய்பவன் கருவி நிலஞ்செயல் காலம்
செய்பொரு ளாறுந் தருவது வினையே

320

குறிப்பு வினைச்சொல்லின் பொது இலக்கணம்

பொருள்முத லாறினுந் தோற்றிமுன் னாறனுள்
வினைமுதல் மாத்திரை விளக்கல்வினைக் குறிப்பே

321

வினைச்சொற்களின் பகுப்பு

அவைதாம்
முற்றும் பெயர்வினை எச்சமு மாகி
ஒன்றற் குரியவும் பொதுவு மாகும்

322

2. வினைமுற்று

வினைமுற்று இனையவென்பது

பொதுஇயல்பு ஆறையுந் தோற்றிப் பொருட்பெயர்
முதலறு பெயரலது ஏற்பில முற்றே

323

தெரிநிலைவினைமுற்றின் பாகுபாடு

ஒருவன்முத லைந்தையும் படர்க்கை யிடத்தும்
ஒருமைப் பன்மையைத் தன்மைமுன் னிலையினும்
முக்கா லத்தினு முரண முறையே
மூவைந் திருமூன் றாறாய் முற்று
வினைப்பத மொன்றே மூவொன் பானாம்

324

ஆண்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று

அன்ஆ னிறுமொழி ஆண்பாற் படர்க்கை

325

பெண்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று

அள்ஆ ளிறுமொழி பெண்பாற் படர்க்கை

326

பலர்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று

அர்ஆர் பவ்வூ ரகரமா ரீற்ற
பல்லோர் படர்க்கைமார் வினையொடு முடிமே

327

ஒன்றன்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று

துறுடுக் குற்றிய லுகர ஈற்ற
ஒன்றன் படர்க்கைடுக் குறிப்பி னாகும்

328

பலவின்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று

அஆ ஈற்ற பலவின் படர்க்கை
ஆவே எதிர்மறைக் கண்ண தாகும்

329

இருதிணைப் பொதுவினை

தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் வேறிலை
உண்டீ ரெச்சம் இருதிணைப் பொதுவினை

330

தன்மை ஒருமை வினைமுற்று

குடுதுறு என்னுங் குன்றிய லுகரமோடு
அல்அன் என்ஏன் ஆகு மீற்ற
இருதிணை முக்கூற்று ஒருமைத் தன்மை

331

தன்மைப் பன்மை வினைமுற்று

அம்ஆம் என்பன முன்னிலை யாரையும்
எம்ஏம் ஓமிவை படர்க்கை யாரையும்
உம்ஊர் கடதற இருபா லாரையும்
தன்னொடு படுக்குந் தன்மைப் பன்மை

332

வினையுடனு முடியுந்தன்மை வினைமுற்றுக்கள்

செய்கெ னெருமையுஞ் செய்குமென் பன்மையும்
வினையொடு முடியினும் விளிம்பிய முற்றே

333

உளப்பாட்டுப் பன்மை முன்னிலை

முன்னிலை கூடிய படர்க்கையு முன்னிலை

334
முன்னிலை ஒருமை வினைமுற்று

ஐயா யிகர ஈற்று மூன்றும்
ஏவலின் வரூஉம் எல்லா ஈற்றவும்
முப்பா லொருமை முன்னிலை மொழியே

335
முன்னிலை முன்ன ரீயும் ஏயும்
அந்நிலை மரபின் மெய்யூர்ந்து வருமே
336

முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று

இர்ஈ ரீற்ற இரண்டும் இருதிணைப்
பன்மை முன்னிலை மின்னவற் றேவல்

337

வியங்கோள் வினைமுற்று

கயவொடு ரவ்வொற் றீற்ற வியங்கோள்
இயலும் இடம்பா லெங்கு மென்ப

338

வேறு இல்லை உண்டு

வேறில்லை யுண்டைம் பால்மூ விடத்தன

339

3. பெயரெச்சம்

பெயரெச்சம் இனையவென்பது

செய்த செய்கின்ற செய்யுமென் பாட்டிற்
காலமுஞ் செயலுந் தோன்றிப் பாலொடு
செய்வ தாதி அறுபொருட் பெயரும்
எஞ்ச நிற்பது பெயரெச் சம்மே

340

செய்யுமென் எச்சத்திற்கு
எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

செய்யுமென் எச்சஈற் றுயிர்மெய் சேறலுஞ்
செய்யுளுள் உம்உந்து ஆகலும் முற்றேல்
உயிரு முயிர்மெய்யும் ஏகலு முளவே

341

4. வினையெச்சம்

வினயெச்சம் இனையவென்பது

தொழிலுங் காலமுந் தோன்றிப் பால்வினை
ஒழிய நிற்பது வினையெச் சம்மே

342

வினையெச்ச வாய்பாடுகள்

செய்து செய்பு செய்யாச் செய்யூச்
செய்தெனச் செயச்செயின் செய்யிய செய்யியர்
வான்பான் பாக்கின வினையெச் சம்பிற
ஐந்தொன் றாறுமுக் காலமு முறைதரும்

343

வினையெச்சங்களுக்கு முடிபு வேறுபாடு

அவற்றுள்
முதலில் நான்கும் ஈற்றில் மூன்றும்
வினைமுதல் கொள்ளும் பிறவுமேற் கும்பிற

344

வினைமுதல் கொள்ளுமென்றவற்றிற்கு
ஒரு புறனடை

சினைவினை சினையொடும் முதலொடுஞ் செறியும்

345

சொல்திரி யினும்பொருள் திரியா வினைக்குறை
346

5. ஒழிபு

வினைக் குறிப்பு

ஆக்க வினைக்குறிப்பு ஆக்கமின்று இயலா

347

செய்யுமென் முற்று

பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையிற்
செல்லா தாகுஞ் செய்யுமென் முற்றே

348

பாற் பொதுவினை

யாரென் வினாவினைக் குறிப்புஉயர் முப்பால்

349
எவனென் வினாவினைக் குறிப்புஇழி இருபால் 350

இருவகை முற்றிற்கும் ஒரு புறனடை

வினைமுற் றேவினை யெச்ச மாகலும்
குறிப்புமுற்று ஈரெச்ச மாகலு முளவே

351

3. பொதுவியல்

1. இது முன்வந்த பெயருக்கும் வினைக்கும்
பின்வரும் இடைக்கும் உரிக்கும்
பொதுவிலக்கணங்களைக் கூறுவது

பாற்பொதுமை நீங்குநெறி

இருதிணை ஆண்பெணுள் ஒன்றினை ஒழிக்கும்
பெயரும் வினையுங் குறிப்பி னானே

352

பெயர் வினையிடத்து ஈற்றயல் திரிதல்

பெயர்வினை யிடத்து ன ள ர ய ஈற்றயல்
ஆஓ ஆகலுஞ் செய்யுளு ளுரித்தே

353

உருபும் வினையீறும் எதிர்மறையினுந் திரியாமை

உருபும் வினையும் எதிர்மறுத்து உரைப்பினுந்
திரியா தத்தமீற் றுருபி னென்ப

354

உருபும் வினையும் அடுக்கிமுடிதல்

உருபுபல அடுக்கினும் வினைவே றடுக்கினும்
ஒருதம் எச்சம் ஈறுற முடியும்

355

இடைப் பிறவரல்

உருபு முற்றுஈ ரெச்சங் கொள்ளும்
பெயர்வினை யிடைப்பிற வரலுமாம் ஏற்பன

356

முடிக்குஞ் சொல் நிற்குமிடம்

எச்சப் பெயர்வினை எய்தும் ஈற்றினும்

357

ஒருமொழி வேறொன்றை அமைத்தல்

ஒருமொழி யொழிதன் னினங்கொளற் குரித்தே

358

திணைபாலிடப் பொதுமை நீங்கு நெறி

பொதுப்பெயர் வினைகளின் பொதுமை நீக்கும்
மேல்வருஞ் சிறப்புப் பெயர்வினை தாமே

359

எச்சங்களின் முடிபு

பெயர்வினை உம்மைசொற் பிரிப்பென ஒழியிசை
எதிர்மறை இசையெனுஞ் சொல்லொழிபு ஒன்பதுங்
குறிப்புந் தத்தம் எச்சங் கொள்ளும்

360

2. தொகைநிலைத் தொடர்மொழி

தொகைநிலைத் தொடர்மொழி இனையவென்பது

பெயரொடு பெயரும் வினையும் வேற்றுமை
முதலிய பொருளின் அவற்றி னுருபிடை
ஒழிய இரண்டு முதலாத் தொடர்ந்தொரு
மொழிபோல் நடப்பன தொகைநிலை தொடர்ச்சொல்

361

தொகைநிலைத் தொடர்ப் பாகுபாடு

வேற்றுமை வினைப்பண்பு உவமை உம்மை
அன்மொழி யெனஅத் தொகையா றாகும்

362

வேற்றுமைத் தொகை

இரண்டு முதலா மிடையா றுருபும்
வௌிப்பட லில்லது வேற்றுமைத் தொகையே

363

வினைத் தொகை

காலங் கரந்த பெயரெச்சம் வினைத்தொகை

364

பண்புத் தொகை

பண்பை விளக்கும் மொழிதொக் கனவும்
ஒருபொருட் கிருபெயர் வந்தவுங் குணத்தொகை

365

உவமத் தொகை

உவம உருபிலது உவமத் தொகையே

366

உவம உருபுகள்

போலப் புரைய ஒப்ப உறழ
மானக் கடுப்ப இயைய ஏய்ப்ப
நேர நிகர அன்ன இன்ன
என்பவும் பிறவும் உவமத் துருபே

367

உம்மைத் தொகை

எண்ணல் எடுத்தல் முகத்தல் நீட்டல்
எனுநான் களவையு ளும்மிலது அத்தொகை

368

அன்மொழித் தொகை

ஐந்தொகை மொழிமேற் பிறதொக லன்மொழி

369

தொகைநிலைத் தொடர் மொழிகளிற்
பொருற்சிறக்கும் இடங்கள்

முன்மொழி பின்மொழி பன்மொழி புறமொழி
எனுநான் கிடத்துஞ் சிறக்குந் தொகைப்பொருள்

370

இடத்தொகை பெயர்த்தொகைகட்கு
வேறுபாடறிகுறி

வல்லொற்று வரினே யிடத்தொகை யாகும்
மெல்லொற்று வரினே பெயர்த்தொகை யாகும்

371

உம்மைத்தொகைக்கு புறநடை

உயர்திணை உம்மைத் தொகைபல ரீறே

372

தொகைநிலைத் தொடர் மொழிகள்
பலபொருள் படுதல்

தொக்குழி மயங்குந இரண்டு முதலேழ்
எல்லைப் பொருளின் மயங்கு மென்ப

373

3. தொகாநிலைத் தொடர்மொழி
முற்றுஈ ரெச்சம் எழுவாய் விளிப்பொருள்
ஆறுரு பிடையுரி யடுக்கிவை தொகாநிலை
374

4. வழாநிலை வழுவமைதி

வழு விகற்பங்கள்

திணையே பாலிடம் பொழுது வினாஇறை
மரபா மேழு மயங்கினாம் வழுவே

375

திணையோடு வினாவிடையும் பாலோடு
வினாவிடையும் வழுவாமற் காத்தல்

ஐயந் திணைபா லவ்வப் பொதுவினும்
மெய்தெரி பொருள்மே லன்மையும் விளம்புப

376

திணை வழுவமைதி

உயர்திணை தொடர்ந்த பொருள்முத லாறும்
அதனொடு சார்த்தி னத்திணை முடிபின

377

திணைபால்மரபு வழுவமைதி

திணைபால் பொருள்பல விரவின சிறப்பினும்
மிகவினும் இழிபினும் ஒருமுடி பினவே

378

திணைபால் வழுவமைதி

உவப்பினும் உயர்வினுஞ் சிறப்பினுஞ் செறலினும்
இழிப்பினும் பால்திணை யிழுக்கினு மியல்பே

379

பாலிட வழுவமைதி

ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மையி னொருமையும்
ஓரிடம் பிறவிடந் தழுவலு முளவே

380

இடம் வழுவாமற் காத்தல்

தரல்வரல் கொடைசெலல் சாரும் படர்க்கை
எழுவா யிரண்டும் எஞ்சிய ஏற்கும்

381

காலம்

இறப்புஎதிர்வு நிகழ்வெனக் கால மூன்றே

382

கால வழுவமைதி

முக்கா லத்தினும் ஒத்தியல் பொருளைச்
செப்புவர் நிகழுங் காலத் தானே

383

விரைவினு மிகவினுந் தௌிவினும் இயல்பினும்
பிறழவும் பெறூஉமுக் காலமும் ஏற்புழி
384

அறுவகை வினா

அறிவுஅறி யாமை ஐயுறல் கொளல்கொடை
ஏவல் தரும்வினா ஆறும் இழுக்கார்

385

எண்வகை விடை

சுட்டு மறைநே ரேவல் வினாதல்
உற்றது உரைத்தல் உறுவது கூறல்
இனமொழி யெனுமெண் ணிறையு ளிறுதி
நிலவிய ஐந்துமப் பொருண்மையி னேர்ப

386

வினாவிடைகளின் முதல்சினை வழுவாமை

வினாவினுஞ் செப்பினும் விரவா சினைமுதல்

387

மரபு

எப்பொரு ளெச்சொலின் எவ்வா றுயர்ந்தோர்
செப்பின ரப்படிச் செப்புதல் மரபே

388

மரபு வழாநிலை

வேறுவினைப் பல்பொருள் தழுவிய பொதுச்சொலும்
வேறவற் றெண்ணுமோர் பொதுவினை வேண்டும்

389

வினைசார்பு இனமிட மேவி விளங்காப்
பலபொரு ளொருசொற் பணிப்பர் சிறப்பெடுத்தே
390

எழுத்தியல் திரியாப் பொருள்திரி புணர்மொழி
இசைத்திரி பாற்றௌிவு எய்து மென்ப
391

மரபு வழாநிலையும் வழுவமைதியும்

ஒருபொருள் மேற்பல பெயர்வரி னிறுதி
ஒருவினை கொடுப்ப தனியு மொரோவழி

392

திணைநிலஞ் சாதி குடியே யுடைமை
குணந்தொழில் கல்வி சிறப்பாம் பெயரோடு
இயற்பெய ரேற்றிடிற் பின்வரல் சிறப்பே
393

படர்க்கை முப்பெயரோடு அணையிற் சுட்டுப்
பெயர்பின் வரும்வினை யெனிற்பெயர்க் கெங்கும்
மருவும் வழக்கிடைச் செய்யுட் கேற்புழி
394

அசைநிலை பொருள்நிலை யிசைநிறைக் கொருசொல்
இரண்டு மூன்றுநான் கெல்லைமுறை யடுக்கும்
395

மரபு வழாநிலை

இரட்டைக் கிளவி இரட்டிற்பிரிந்து இசையா

396
ஒருபொருட் பல்பெயர் பிரிவில வரையர் 397

மரபு வழுவமைதி

ஒருபொருட் பன்மொழி சிறப்பினின்வழா

398

மரபு வழுவாமற் காத்தல்

இனைத்தென் றறிபொரு ளுலகின்இலாப் பொருள்
வினைப்படுத் துரைப்பி னும்மை வேண்டும்

399

மரபு வழுவமைதி

செயப்படு பொருளைச் செய்தது போலத்
தொழிற்படக் கிளத்தலும் வழக்கினு ளுரித்தே

400

மரபு வழுவாமற் காத்தலும் மரபு வழுவமைதியும்

பொருள்முத லாறாம் அடைசேர் மொழியினம்
உள்ளவு மில்லவு மாமிரு வழக்கினும்

401
மரபு வழுவாமற் காத்தல்

அடைமொழி யினமல் லதுந்தரும் ஆண்டுறின்

402

மரபு வழுவாமற்காத்தலும் மரபு வழுவமைதியும்

அடைசினை முதல்முறை யடைதலு மீரடை
முதலோ டாதலும் வழக்கிய லீரடை
சினையொடு செறிதலும் மயங்கலுஞ் செய்யுட்கே

403

மரபு வழுவமைதி

இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக் கிளத்தல்

404

மரபு வழுவாமற் காத்தலும் வழுவமைதியும்

காரண முதலா ஆக்கம் பெற்றும்
காரண மின்றி ஆக்கம் பெற்றும்
ஆக்க மின்றிக் காரணம் அடுத்தும்
இருமையும் இன்றியு மியலுஞ் செயும்பொருள்

405

மரபு வழுவாமற் காத்தல்

தம்பா வில்லது இல்லெனி னினனாய்
உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது
சுட்டியும் உரைப்பர் சொற்சுருங் குதற்கே

406

ஈ தா கொடுஎனும் மூன்றும் முறையே
இழிந்தோ னொப்போன் மிக்கோ னிரப்புரை
407

மரபு வழுவமைதி

முன்னத்தி னுணருங் கிளவியு முளவே

408

கேட்குந போலவும் கிளக்குந போலவும்
இயங்குந போலவும் இயற்றுந போலவும்
அஃறிணை மருங்கினும் அறையப் படுமே
409

உருவக உவமையில் திணைசினை முதல்கள்
பிறழ்தலும் பிறவும் பேணினர் கொளலே
410

5. பொருள் கோள்

பொருள்கோளின் பெயருந் தொகையும்

யாற்றுநீர் மொழிமாற்று நிரனிறை விற்பூண்
தாப்பிசை அளைமறி பாப்புக் கொண்டுகூட்டு
அடிமறி மாற்றெனப் பொருள்கோ ளெட்டே

411

யாற்றுநீர்ப் பொருள்கோள்

மற்றைய நோக்காது அடிதொறும் வான்பொருள்
அற்றற் றெழுகுமஃ தியாற்றுப் புனலே

412

மொழிமாற்றுப் பொருள்கோள்

ஏற்ற பொருளுக் கியையு மொழிகளை
மாற்றியோ ரடியுள் வழங்கல்மொழி மாற்றே

413

நிரனிறை பொருள்கோள்

பெயரும் வினையுமாஞ் சொல்லையும் பொருளையும்
வேறு நிரல்நிறீஇ முறையினும் எதிரினும்
நேரும் பொருள்கோள் நிரனிறை நெறியே

414

பூட்டுவிற் பொருள் கோள்

எழுவா யிறுதி நிலைமொழி தம்முள்
பொருள்நோக் குடையது பூட்டுவில் லாகும்

415

தாப்பிசைப் பொருள்கோள்

இடைநிலை மொழியே ஏணையீ ரிடத்தும்
நடந்து பொருளை நண்ணுதல் தாப்பிசை

416

அளைமறிபாப்புப் பொருள்கோள்

செய்யு ளிறுதி மொழியிடை முதலிலும்
எய்திய பொருள்கோ ளளைமறி பாப்பே

417

கொண்டுகூட்டுப் பொருள்கோள்

யாப்படி பலவினுங் கோப்புடை மொழிகளை
ஏற்புழி யிசைப்பது கொண்டு கூட்டே

418

அடிமறிமாற்றுப் பொருள்கோள்

ஏற்புழி யெடுத்துடன் கூட்டுறும் அடியவும்
யாப்பீ றிடைமுத லாக்கினும் பொருளிசை
மாட்சியு மாறா அடியவும் அடிமறி

419

4. இடையியல்

இடைச் சொல்லின் பொது இலக்கணம்

வேற்றுமை வினைசா ரியையொப் புருபுகள்
தத்தம் பொருள இசைநிறை அசைநிலை
குறிப்பெனெண் பகுதியிற் றனித்திய லின்றிப்
பெயரினும் வினையினும் பின்முன் னோரிடத்து
ஒன்றும் பலவும்வந் தொன்றுவ திடைச்சொல்

420

இடைச்சொற் பொருட்கள்

தெரிநிலை தேற்றம் ஐயம்முற்று எண்சிறப்பு
எதிர்மறை யெச்சம் வினாவிழைவு ஒழியிசை
பிரிப்புக் கழிவுஆக்கம் இன்னன இடைப்பொருள்

421

ஏகார இடைச்சொல்

பிரிநிலை வினாஎண் ணீற்றசை தேற்றம்
இசைநிறை யெனஆ றேகா ரம்மே

422

ஓகார இடைச்சொல்

ஒழியிசை வினாச்சிறப் பெதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவுஅசை நிலைபிரிப் பெனஎட் டோவே

423

என என்று இடைச்சொற்கள்

வினைபெயர் குறிப்பிசை எண்பண் பாறினும்
எனஎனு மொழிவரும் என்றும் அற்றே

424

உம்மை இடைச்சொல்

எதிர்மறை சிறப்பையம் எச்சமுற் றளவை
தெரிநிலை யாக்கமோ டும்மை எட்டே

425

முற்றும்மைக்கு எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

முற்றும்மை ஒரோவழி எச்சமு மாகும்

426

எச்ச உம்மைக் காவதோர் விதி

செவ்வெண் ஈற்றதாம் எச்ச வும்மை

427

சில எண்ணிடைச்சொற்களுக்
காவதோர் இலக்கணம்

பெயர்ச்செவ் வெண்ஏ என்றா எனாஎண்
நான்குந் தொகைபெறும் உம்மையென் றெனவோடு
இந்நான் கெண்ணுமஃ தின்றியு மியலும்

428

சில எண்ணிடச்சொற்களுக்கு
எய்தியதன்மேற் சிறப்புவிதி

என்றும் எனவும் ஒடுவும் ஒரோவழி
நின்றும் பிரிந்தெண் பொருடொறு நேரும்

429

பெயரொடு வரும்இடைச்சொற்கள்
வினையொடும் வருமாறு

வினையொடு வரினுமெண் ணினைய ஏற்பன

430

தில்லிடைச்சொல்

விழைவே காலம் ஒழியிசை தில்லே

431

மன்னிடைச்சொல்

மன்னே அசைநிலை ஒழியிசை ஆக்கங்
கழிவு மிகுதி நிலையே றாகும்

432

மற்றென்னும் இடைச்சொல்

வினைமாற் றசைநிலை பிறிதெனு மற்றே

433

முன்னதற்கோர் புறனடை

மற்றைய தென்பது சுட்டிய தற்கினம்

434

கொல்லிடைச்சொல்

கொல்லே ஐயம் அசைநிலைக் கூற்றே

435

ஒடு தெய்ய

ஒடுவுந் தெய்யவும் இசைநிறை மொழியே

436

அந்தில் ஆங்கு

அந்திலாங் கசைநிலை யிடப்பொரு ளவ்வே

437

அம்ம இடைச்சொல்

அம்ம உரையசை கேண்மினென் றாகும்

438

வியங்கோளசை

மாஎன் கிளவி வியங்கோ ளசைச்சொல்

439

முன்னிலையசைச்சொல்

மியாஇக மோமதி அத்தை இத்தை
வாழிய மாளஈ யாழமுன் னிலையசை

440

எல்லா இடத்தும் வரும் அசைச்சொல்

யாகா பிறபிறக்கு அரோபோ மாதுஇகும்
சின்குரை யோரும் போலு மிருந்துஇட்டு
அன்றாந் தாந்தான் கின்றுநின் றசைமொழி

441

5. உரியியல்
உரிச்சொல்லின் பொது இலக்கணம்

பல்வகைப் பண்பும் பகர்பெய ராகி
ஒருகுணம் பலகுணந் தழுவிப் பெயர்வினை
ஒருவா செய்யுட் குரியன உரிச்சொல்

442

பண்பிது என்பது

உயிருயி ரல்லதாம் பொருட்குணம் பண்பே

443

உயிர்ப்பொருள்

மெய்ந்நா மூக்கு நாட்டஞ் செவிகளின்
ஒன்றுமுத லாக்கீழ்க் கொண்டுமே லுணர்தலின்
ஒரறி வாதியா வுயிரைந் தாகும்

444

ஓரறிவுயிர்

புல்மரம் முதலஉற்று அறியுமோர் அறிவுயிர்

445

ஈரறிவுயிர்

முரள்நந்து ஆதிநா அறிவொடீ ரறிவுயிர்

446

மூவறிவுயிர்

சிதலெறும் பாதிமூக் கறிவின்மூ வறிவுயிர்

447
நாலறிவுயிர்

தும்பிவெண் டாதிகண் ணறிவின்நா லறிவுயிர்

448

ஐயறிவுயிர்

வானவர் மக்கள் நரகர் விலங்குபுள்
ஆதிசெவி யறிவோ டையறி வுயிரே

449

உயிரில்லாத பொருள்

உணர்விய லாமுயி ரொன்று மொழித்த
உடன்முத லனைத்தும் உயிரல் பொருளே

450

முன்னதற்கு ஒரு புறனடை

ஒற்றுமை நயத்தின் ஒன்றெனத் தோன்றினும்
வேற்றுமை நயத்தின் வேறே உடலுயிர்

451

உயிர்ப்பொருள்களின் குணப்பண்பு

அறிவுஅரு ளாசை யச்சம் மானம்
நிறைபொறை ஓர்ப்புக் கடைப்பிடி மையல்
நினைவு வெறுப்புவப் பிரக்கநாண் வெகுளி
துணிவுஅழுக் காறன்பு எளிமை யெய்த்தல்
துன்ப மின்ப மிளமை மூப்பிகல்
வென்றி பொச்சாப் பூக்க மறமதம்
மறவி யினைய உடல்கொ ளுயிர்க்குணம்

452

உயிர்ப் பொருள்களின் தொழிற்பண்பு

துய்த்தல் துஞ்சல் தொழுத லணிதல்
உய்த்த லாதி உடலுயிர்த் தொழிற்குணம்

453

உயிரல் பொருள்களின் குணப்பண்பு

பல்வகை வடிவுஇரு நாற்றம்ஐ வண்ணம்
அறுசுவை யூறெட் டுயிரல் பொருட்குணம்

454
இருபொருள்களுக்கும் பொதுவாகிய
தொழிற்பண்பு

தோன்றல் மறைதல் வளர்தல் சுருங்கல்
நீங்க லடைதல் நடுங்க லிசைத்தல்
ஈத லின்னன இருபொருட் டொழிற்குணம்

455

ஒருகுணந் தழுவிய உரிச்சொல்

சால உறுதவ நனிகூர் கழிமிகல்

456

பலகுணந் தழுவிய உரிச்சொல்

கடியென் கிளவி காப்பே கூர்மை
விரையே விளக்கம் அச்சஞ் சிறப்பே
விரைவே மிகுதி புதுமை யார்த்தல்
வரைவே மன்றல் லரிப்பி னாகும்

457

ஒருகுணந் தழுவிய உரிச்சொல்

மாற்றம் நுவற்சிசெப் புரைகரை நொடியிசை
கூற்றுப் புகறல் மொழிகிளவி விளம்பறை
பாட்டுப் பகர்ச்சி யியம்பல் சொல்லே

458

முழக்குஇரட் டொலிகலி இசைதுவை பிளிறிரை
இரக்கழுங் கியம்ப லிமிழ்குளி றதிர்குரை
கனைசிலை சும்மை கௌவை கம்பலை
அரவ மார்ப்போ டின்னன ஓசை
459

இவ்வியலுக்குப் புறனடை

இன்ன தின்னுழி யின்னண மியலும்
என்றிசை நூலுட் குணகுணிப் பெயர்கள்
சொல்லாம் பரத்தலிற் பிங்கல முதலா
நல்லோ ருரிச்சொலின் நயந்தனர் கொளலே

460

இவ்வதிகாரத்துக்குப் புறனடை

சொற்றொறு மிற்றிதன் பெற்றியென் றனைத்தும்
முற்ற மொழிகுறின் முடிவில ஆதலிற்
சொற்றவற் றியலான் மற்றைய பிறவும்
தெற்றென வுணர்தல் தெள்ளியோர் திறனே

461

இந்நூலுக்குப் புறனடை

பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்
வழுவல கால வகையி னானே

462

நன்னூல் முற்றும்