பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


pANTiya, Chola, Vijayanagara
mannarkalin meikkIrtikaL
(Based on the inscriptions found on caves and
copper plates in different parts of Tamilnadu)
(in tamil script, unicode format)

பாண்டிய, சோழ விசயநகர
மன்னர்களின் மெய்க்கீர்த்திகள்
(தமிழ் நாட்டில் மலைக் கல்வெட்டுகளிலும்,
தாமிர தட்டுகளிலும் எழுதப்பட்டவை)

மெய்க்கீர்த்திகள் - 1
1. பாண்டிய மன்னர் மெய்க்கீர்த்திகள்

1.1. பராந்தக நெடுஞ்சடையன் (768-815)
1. வேள்விக்குடிச் செப்பேட்டுப் பகுதி.

1.1.1 (01)


1.1. பராந்தக நெடுஞ்சடையன் (768-815)
2. சீவரமங்கலச் செப்பேட்டுப் பகுதி

1.1.2 (02)


1.1. பராந்தக நெடுஞ்சடையன் (768 - 815)
3. சின்னமனூர் சிறிய செப்பேட்டுப் பகுதி

1.1.3 (03)1.2. பராந்தக வீரநாராயணன் (859-907)
தளவாய்புரச் செப்பேட்டுப் பகுதி

1.2.1 (04)1.3 இராச சிம்மன் (907-931)
சின்னமனூர் பெரிய செப்பேட்டுப் பகுதி

1.3.1 (05)1.4. வீர பாண்டியன் (946-966)
சிவகாசிச் செப்பேட்டுப் பகுதி

1.4.1 (06)1.5 சீவல்லபன் (1120 -1146)

1.5.1 (07)1.5 சீவல்லபன் (1120 - 1146) -- 2

1.5.2 (08)1.6. மாறவர்மன் பராக்கிரம பாண்டியன் (1130 - ....)

1.6.1 (09)1.7. சடையவர்மன் பராந்தக பாண்டியன் (1130 - .... )

1.7.1 (10)1.8. சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் (1175 - 1180)

1.8.1 (11)1.9. சடையவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (1190 - 1218)

1.9.1 (12)


1.9. சடையவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (1190 - 1218) -2

1.9.2 (13)


1.9 சடையவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (1190 - 1218) - 3

1.9.3 (14)1.10. மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1215 - 1239)

1.10.1 (15)


1.10. மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1215 - 1239) - 2

1.10.2 (16)1.11. சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1252 - 1271)

1.11.1 (17)1.12. சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் (1253 - 1268)

1.12.1 (18)


1.12. சடையவர்மன் வீரபாண்டியன் (1253 - 1268) - 2

1.12.2 (19)1.13 மாறவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் (1268 - 1285)

1.13.1 (20)1.14. மாற வர்மன் விக்கிரம பாண்டியன் (1283 - 1296)

1.14.1 (21)1.15. சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் (1296 - 1310)

1.15.1 (22)1.16. அரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டியன் (1422 - 1463)

1.16.1 (23)
மெய்க்கீர்த்திகள் - 2
2. சோழ மன்னர் மெய்க்கீர்த்திகள்


2.1 முதலாம் இராசராசன் (கி. பி 985 - 1014)

2.1.1 (24)


2.1 முதலாம் இராசராசன் (கி. பி 985 - 1014) - 2

2.1.2 (25)2.2 முதலாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1012 - 1044)

2.2.1 (26)2.3 முதலாம் இராசாதிராசன் (கி. பி 1018 - 1054) -1

2.3.1 (27)


2.3 முதலாம் இராசாதிராசன் (கி. பி 1018 - 1054) -2

2.3.2 (28)


2.3 முதலாம் இராசாதிராசன் (கி. பி 1018 - 1054) -3

2.3.3 (29)
2.4 இரண்டாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1051 - 1063) - 1

2.4.1 (30)


2.4 இரண்டாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1051 - 1063) - 2

2.4.2 (31)


2.4 இரண்டாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1051 - 1063) - 3

2.4.3 (32)


2.4 இரண்டாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1051 - 1063) - 4

2.4.4 (33)


2.4 இரண்டாம் இராசேந்திரன் (கி. பி 1051 - 1063) - 5

2.4.5 (34)
2.5. இராசமகேந்திரன்<(கி. பி 1060-1063) - 1

2.5.1 (35)


2.5. இராசமகேந்திரன் (கி. பி 1060-1063) - 2

2.5.2 (36)
2.6. வீரஇராஜேந்திரன் (கி. பி 1063 - 1070) - 1

2.6.1 (37)


2.6. வீரஇராஜேந்திரன் (கி. பி 1063 - 1070) - 2

2.6.2 (38)


2.6. வீரஇராஜேந்திரன் (கி. பி 1063 - 1070) - 3

2.6.3 (39)
2.7. அதிராசேந்திரன் (கி. பி 1067 - 1070) - 1

2.7.1 (40)2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) - 1

2.8.1 (41)


2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) - 2

2.8.2 (43)


2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) - 3

2.8.3 (43)


2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) -4

2.8.4 (44)


2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) - 5

2.8.5 (45)


2.8. குலோத்துங்கன் I (கி. பி 1070 - 1120 ) - 6

2.8.6 (46)2.9. விக்கிரம சோழன் (கி. பி 1018 - 1135 ) - 1

2.9.1 (47)

2.9. விக்கிரம சோழன் (கி. பி 1018 - 1135 ) - 2

2.9.2 (48)


2.9. விக்கிரம சோழன் (கி. பி 1018 - 1135 ) - 3

2.9.3 (49)2.10. குலோத்துங்கன் II. (கி. பி 1133 - 1150 ) - 1

2.10.1 (50)


2.10. குலோத்துங்கன் II. (கி. பி 1133 - 1150 ) - 2

2.10.2 (51)


2.10. குலோத்துங்கன் II. (கி. பி 1133 - 1150 ) - 3

2.10.3 (52)2.11. இராசராசன் II (கி. பி 1146 - 1163 ) - 1

2.11.1 (53)


2.11. இராசராசன் II (கி. பி 1146 - 1163 ) -2

2.11.2 (54)
2.12. இராசாதிராசன் II. (கி. பி 1163 - 1178) - 1

2.12.1 (55)


2.12. இராசாதிராசன் II. (கி. பி 1163 - 1178) - 2

2.12.2 (56)


2.12. இராசாதிராசன் II. (கி. பி 1163 - 1178) -3

2.12.3 (57)2.13. குலோத்துங்கன் III. (கி. பி 1178 - 1218 ) - 1

2.13.1 (58)


2.13. குலோத்துங்கன் III. (கி. பி 1178 - 1218 ) - 2

2.13.2 (59)


2.13. குலோத்துங்கன் III. (கி. பி 1178 - 1218 ) -3

2.13.3 (60)


2.13. குலோத்துங்கன் III. (கி. பி 1178 - 1218 ) - 4

2.13.4 (61)
2.14. வீரதேவன் - 1

2.14.1 (58)


2.14. வீரதேவன் - 2

2.14.2 (63)
2.15. இராசராசன் III. (1216 - 1256) - 1

2.15.1 (64)


2.15. இராசராசன் III. (1216 - 1256) - 2

2.15.2 (65)
2.16. இராசேந்திரன் III. (1246 - 1279) - 1

2.16.1 (67)


2.16. இராசேந்திரன் III. (1246 - 1279) - 2

2.16.2 (66)மெய்க்கீர்த்திகள் - 3
3. விசயநகர மன்னர் மெய்க்கீர்த்திகள்

3.1 இரண்டாம் தேவராய மகாராயர் (1426 - 1452) 1

3.1.1 (68)3.2 மல்லிகார்ச்சுன தேவ மகாராயர் 1447 - 1465

3.2.1 (69)3.3 கிருஷ்ண தேவமகாராயர் 1509 - 1530

3.3.1 (70)3.4 வீர அச்சுத தேவமகாராயர் (1529 - 1542)

3.4.1 (71)3.5. சதாசிவ தேவமகாராயர் (1542 - 1570) -1

3.5.1 (72)


3.5. சதாசிவ தேவமகாராயர் (1542 - 1570) -2

3.5.2 (73)


3.5. சதாசிவ தேவமகாராயர் (1542 - 1570) -3

3.5.3 (74)3.6. ஸரீரங்க தேவ மகாராயர்

3.6.1 (75)3.7. வீர வசந்தராயர் 1565 - ....

3.7.1 (76)


தலைப்புக்கு செல்க