பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 15 (1709 - 1810)
திருத்தில்லையமகவந்தாதி.

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 15
திருத்தில்லையமகவந்தாதி.கணபதிதுணை.
திருச்சிற்றம்பலம்.

தலைப்புக்கு செல்க