பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 16 (1925 - 2026)
துறைசையமகவந்தாதி.

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான்
திரிசிபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 17
துறைசையமகவந்தாதி.கணபதிதுணை
திருச்சிற்றம்பலம்.


துறைசையமகவந்தாதி முற்றிற்று.
தலைப்புக்கு செல்க