பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


சேக்கிழார் அருளிய
திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம்
முதற் காண்டம் (பன்னிரண்டாம் திருமுறை )
சருக்கம் 1 (திருமலைச் சருக்கம்) &
2 (தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்)

சேக்கிழார் அருளிய
திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம்
முதற் காண்டம்

உள்ளுறை

1. திருமலைச் சருக்கம்
1.00 பாயிரம் (1-10)மின்பதிப்பு
1.01 திருமலைச் சிறப்பு (11-50)மின்பதிப்பு
1.02 திரு நாட்டுச் சிறப்பு (51-85)மின்பதிப்பு
1.03 திருநகரச் சிறப்பு (86-135)மின்பதிப்பு
1.04 திருக்கூட்டச் சிறப்பு (136-146)மின்பதிப்பு
1.05 தடுத்தாட்கொண்ட புராணம் (147-349)மின்பதிப்பு

2. தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்
2.01 தில்லை வாழ் அந்தணர் புராணம் (350-359)மின்பதிப்பு
2.02 திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம் (360-403)மின்பதிப்பு
2.03 இயற்பகை நாயனார் புராணம் (404-439)மின்பதிப்பு
2.04 இளையான் குடி மாற நாயனார் புராணம் (440 -466)மின்பதிப்பு
2.05 மெய்ப் பொருள் நாயனார் புராணம் (467-494)மின்பதிப்பு
2.06 விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம் (495 - 505)மின்பதிப்பு
2.07 அமர் நீதி நாயனார் புராணம் (506-550)மின்பதிப்பு

தலைப்புக்கு செல்க