பொருளடக்கம் பக்கம் செல்க


works of Kumarakurupara cuvAmikaL:
1. maturai mInAtciyammai iraTTai maNimAlai &
2. muttukumAra cuvAmi piLLaittamiz
(in tamil script, unicode format)

ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள் அருளிய
1. மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டை மணிமாலை
2. வைத்தீசுவரன் கோவில் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்

மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டை மணிமாலை


மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டை மணிமாலை முற்றிற்று.
--------------

வைத்தீசுவரன் கோவில் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்

முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் முற்றிற்று.

தலைப்புக்கு செல்க